Kerkdienst gemist:

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit:

• de preses
• de scriba
• vier wijkouderlingen
• voorzitter college van kerkrentmeesters
• een ouderling-kerkrentmeester
• twee jeugdouderlingen
• vijf diakenen
• de predikant

De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente; geeft richting aan en schept ruimte voor de ontwikkeling en uitwerking van het beleid. De kerkenraad staat open voor initiatieven van gemeenteleden. Ze vervult daarin een stimulerende en coördinerende rol.
Het moderamen bereidt die vergaderingen voor en heeft tussentijds nog een extra vergadering voor het behandelen van de lopende zaken.
Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters kunnen tussentijds ook nog een keer extra vergaderen voor onderwerpen, die specifiek met hun taken te maken hebben. Wilt u iets voorleggen aan de kerkenraad, dan kunt u dat doorgeven aan uw wijkouderling of aan één van de leden van het moderamen.
Vergaderingen van kerkenraad en moderamen worden altijd middels de agenda van de kerk op deze website gepubliceerd.
Marian van de Water is aangesteld als scribaatmedewerker, zij ondersteunt scriba Jolanda Lemcke.