Kerkdienst gemist:

Besluiten Kerkenraad en Moderamen

24 augustus Kerkenraad

 • Kerkenwerk: de reis naar Israel is even naar een lagere prioriteit door de gespannen situatie in Israel en het aantal deelnemers is nog te klein.

1 juli 2021 Kerkenraad

 • Kerkdiensten: we mogen als gemeente weer zingen en we mogen meer mensen gaan ontvangen als de onderlinge anderhalve meter gewaarborgd blijft.
 • Kerkenwerk: er komt een winterprogramma met lezingen en activiteiten.
 • Diaconie: Tijdens de startdag wordt het jaarthema: Water for Life neergezet. Floor van Helten neemt afscheid, Hans Lemcke wordt de nieuwe penningmeester van de diaconie. Ad de Jong wordt diaken, hij wordt 3 oktober bevestigd.
 • CvK: Jose Brouwer wordt lid van het CvK.

21 juni 2021 Moderamen

 • Kerkdiensten: de regels worden weer iets soepeler, maar afstand blijft geboden.

3 juni 2021 Kerkenraad

 • Kerkdiensten: zangers gaan zingen met hun gezicht naar de gemeente.
 • Lezingen gaan weer plaatsvinden in de kerk door predikant of daarvoor gevraagde lezer(es).
 • Kerkenwerk: startdag is in volle voorbereiding. Er wordt een winterprogramma opgesteld met lezingen/gespreksavonden/mogelijk een musical met de jeugd.
 • Kerkenraad:
  • Floris de Zeeuw volgt Freek de Jong op als vicevoorzitter van de kerkenraad.
  • Ds. P. van Midden stemt in met de voortzetting van zijn benoeming voor het komende jaar.
  • De kerkenraad gaat op zoek naar een voorzitter voor het CVK. Op de gemeentebrief zal de vraag aan de gemeenteleden worden gesteld om namen op te geven.

6 mei 2021 Kerkenraad

 • Kerkdiensten: we gaan stap voor stap toe naar 30 mensen in de kerk (excl. vaste medewerkers). Het koffiedrinken pakken we ook weer op, maar alleen als dat buiten kan in de tuin.
 • Kindernevendienst: Voor de kinderen is in overleg met de kindernevendienst besloten om het eerste kwartier van de dienst in te richten voor de kinderen.

25 maart 2021 Kerkenraad

 • Kerkdiensten: corona-adviezen van de PKN blijven we volgen.
 • Projecten: de kerkenraad stemt in met voorbereidende plannen voor een reis naar Israël met de jeugd en met ouderen.
 • Diaconie: in het komend kerkelijk jaar gaan we een lange termijn collectedoel steunen: Water for Life, een waterproject in Tanzania. De aftrap vindt plaats op de startdag in september 2021.

17 maart 2021 Moderamen

 • Stille week: voor de Stille Week is weer een boekje samengesteld met daarin alle diensten. Dat wordt weer rondgebracht bij de gemeenteleden.

4 maart 2021 Kerkenraad

 • Kerkdiensten: PKN geeft aan dat iets verruimen mag, wij durven het nog niet aan. Zeker tot en met Pasen blijven we draaien zoals we nu doen.
 • Avondmaalsviering: de diaconie biedt aan brood en wijn thuis te bezorgen voor de avondmaalsviering om grotere betrokkenheid te stimuleren.
 • Beleidsplan van de kerk en van de diaconie zijn geactualiseerd, besproken en vastgesteld. Ze worden gepubliceerd op de website.
 • Projecten: Heel Schoonrewoerd Helpt heeft de jeugdpenning gekregen van de burgemeester voor dit mooie initiatief en goede werk.

24 februari 2021 Moderamen

 • CVK: de cijfers ( jaaroverzicht begrotingen) zijn klaar en opvraagbaar.
 • Beleidszaken: het beleidsplan voor de kerk en van de diaconie zijn herzien/geactualiseerd. Ze worden t.z.t. gepubliceerd op de website.
 • Vacatures: er zijn 3 vacatures: 2 pastoraal medewerkers en 1 diaken. De procedure om nieuwe mensen te vinden is gestart.

4 februari 2021 Kerkenraad

 • Kerkdiensten: we steken- zolang de coronaregels het kerkbezoek beperken- een extra kaars aan om de gemeenteleden thuis aan te sporen dit ook te doen en zo de verbinding te maken met elkaar en met God.
 • Projecten: het boekje voor de veertigdagen tijd is klaar en uitgedeeld bij alle gemeenteleden. Vast onderdeel van de zondagsviering wordt nu ook: iemand in beeld brengen met de vraag: wat betekent Pasen voor jou/u?

27 januari 2021 Moderamen

 • Kerkdiensten: we gaan de mogelijkheid aanbieden om de collectes via GIVT te doen.

14 januari 2021 Kerkenraad

 • Rond corona: de kerkdiensten worden teruggebracht naar: 1 zanger, predikant, koster, organist, 1 diaken, 1 ouderling, 1 iemand voor de techniek.
 • Projecten: samen met de liturgiecommissie wordt gewerkt aan een 40-dagen project om de gemeenteleden te blijven inspireren en (ver)binden.
 • Kerkdiensten: de liturgie is van ons allemaal, dus gaan we meer gemeenteleden betrekken. Voor de lezingen gaan we gemeenteleden benaderen (en opnemen vanuit thuis), de voorbeden worden bij voorkeur door de ouderling van dienst gedaan (met inbreng van de diakenen over wat speelt in de gemeente).

6 januari 2021 Moderamen

 • Rond corona: Kerkenraad vergadering vanaf nu via ZOOM, niet meer live in de kerkzaal.
 • Avondmaal: we gaan het glazen avondmaalstel gebruiken.

3 december 2020 Kerkenraad

 • Kerstochtend gaan we twee diensten doen: 9.30 uur voor de volwassenen, 11.00 uur speciaal voor de kinderen. Zo kunnen we beide groepen -binnen de regels- ontvangen.
 • De begroting 2021 is goedgekeurd.

25 november 2020 Moderamen

 • Kerstochtend: presentatie van het kerststallen project, daar moeten de kinderen wel bij kunnen zijn.
 • Oudjaarsdienst: weer de muur van licht, even goed nadenken over de vorm.
 • CVK maakt de begroting voor 2021 klaar voor de PKN en de kerkenraad

19 november 2020 Kerkenraad

 • Kerkenraadsvergadering: is twee weken uitgesteld vanwege corona: 5-11 > 19-11
 • Projecten: we gaan een aantal projecten starten om de verbinding met de gemeenteleden en de kerk te
  verstevigen:
  • 26-11 een interview met ds. Van Midden in een avonduitzending via kerkdienstgemist.nl.
  • Vervolgens een viertal woensdagavonden ‘advent-‘uitzendingen met een verhaal en muzikale omlijsting.
  • Het engelenproject: wees de brenger van hoop en liefde aan/voor elkaar.
  • De jeugd gaat in de adventtijd aan de slag met de kerststal
 • Paaskaars: de paaskaars wordt voortaan weer door de koster voor de dienst aangestoken
 • Adventkaarsen: de leden van de liturgiecommissie steken elke week de adventkaars aan
 • De school viert dit jaar kerst in onze kerk, alleen kinderen en schoolpersoneel

29 oktober 2020 Moderamen

 • Dankdag: i.v.m. corona vervalt de gemeenteavond. (4-11-2020)

1 oktober 2020 Kerkenraad

 • Rond corona: mondkapjes op als je loopt in de kerk.
 • Diaconie stelt voor: kerstattentie voor de 75 plussers: Bijbelse dagkalender. Kerkenraad is akkoord.

23 september 2020 Moderamen

 • Kerkelijk werker: afspraken tot beëindiging van het dienstverband met Jannie v/d Berg-Kersbergen zijn rond en leggen we vast in een overeenkomst.
 • Rond corona: zorgen nemen toe, in de Vijfheerenlanden zijn de aantallen hoog. Veiligheid van ons allen moet echt op nummer 1. Dus: ventileren, kleine groepen, afstand houden, zeer beperkt zingen.

3 september 2020 Kerkenraad

 • Avondmaal: de nieuwe vorm zoals voorgesteld door de diaconie wordt goedgekeurd.
 • Predikant: op 27-09 zal ds P. van Midden worden bevestigd.
 • Jeugdwerk: de jeugd zal de paaskaars versieren en op de startdag zal die klaar zijn.
 • Pastorie: de verkoop is rond.
 • Startdag: gaat gebeuren zoals diaconie en liturgiecie hebben voorbereid: dienst op 20-09-2020 met beperkt aantal mensen, maaltijd thuis via uitgedeelde tasjes met ingrediënten en een spel, middag vesper in de kerk in kleine kring.
 • Koffiedrinken: na de startdag gaan we koffiedrinken stoppen: het wordt buiten te koud en binnen mag het niet i.v.m. corona.

26 augustus 2020 Moderamen

 • Kennismaken met ds. Van Midden: moet echt in de tuin i.v.m. de coronabeperkingen.

2 juli 2020 Kerkenraad

 • Voorganger: tot eind december kiezen we voor de vorm: predikant in deeltijd ondersteund met kerkelijk werker, mevr. J. v/d Berg-Kersbergen.
 • Kerkdiensten: er wordt weer gecollecteerd bij de uitgang. Het liedbord gaan we weer gebruiken. Voor de avondmaalsdienst is het nog te vroeg: kan nog niet veilig genoeg i.v.m. corona. Na afloop drinken we koffie in de tuin.

24 juni 2020 Moderamen

 • B. van Zanten wordt toegevoegd aan het moderamen (nadat J. van Beuzekom is afgetreden).
 • CVK gaat aan de slag om beeld- en geluiduitzending mogelijk te maken vanuit onze kerk.
 • Het jaarthema wordt vastgesteld: Het Goede Leven.
 • De startzondag mag – in aangepaste vorm- doorgaan. Diaconie en liturgiecommissie nemen de organisatie op zich.

4 juni 2020 Kerkenraad

 • De beroepingscommissie stelt Ds. P. van Midden voor om de verkennende gesprekken te verdiepen. De kerkenraad wil graag verder uitzoeken of een beroep op Ds. P. van Midden mogelijk is.
 • CVK meldt dat de papieren voor het in verkoop-zetten van de pastorie in orde gemaakt zijn.
 • Voortaan is er 1 kerkdienst in de maand (de eerste zondag) met een kindernevendienst. Voor deze dienst worden nadrukkelijk gezinnen uitgenodigd ( binnen de grens van 30 gemeenteleden).
 • Het 25-jarig bestaan van de gemeentebrief wordt “gevierd”, met een attentie voor alle gemeenteleden dat wordt rondgebracht door de pastoraal medewerkers en ouderlingen.

9 januari 2020 Kerkenraad

 • Er is een grote wijziging van het rooster in verband met het integreren van Diaconie en Kerk in Actie werkgroep. Doeleinden van de diaconie collecten dienen goed bekend te worden gemaakt. Alle collecten – waar dat mogelijk is – worden verschoven van onderhoud naar kerk, omdat daarvoor veel geld beschikbaar zal moeten zijn. Ook moet duidelijk zijn welke collecte is voor de kerk, welke voor het onderhoudsfonds en welke voor het werelddiaconaat. Het is belangrijk dat het voor de gemeente iedere zondag duidelijk is.
 • Het is belangrijk, dat alle te zingen liederen in de eredienst, ongeacht of er een papieren liturgie wordt gebruikt, worden vermeld op het liederenbord voor in de kerkzaal. De liedboeken op de tafel in de Lichtkring zijn in de eerste plaats bestemd voor onze gasten. Aan onze gemeenteleden zal in de nieuwsbrief worden verzocht zoveel mogelijk de eigen liedbundel van thuis mee te nemen.
 • Voortaan zal ook bij vermelding van een geboorte in een gezin van onze kerk voorafgaand aan de dienst een lied uit het Liedboek worden gezongen, zoals al gebruikelijk bij vermelding van een overlijden door de ouderling van dienst.
 • De kerkenraad is van mening dat het organiseren van een wijkavond in ieder jaar van groot belang is en de planning en organisatie dus ter hand dient te worden genomen.

7 november 2019 Kerkenraad

 • Iedereen kan de preekvoorziener een tip geven voor wat betreft het vragen voor een preekbeurt van een predikant.

3 oktober 2019 Kerkenraad

 • De Kerkenraad gaat ermee akkoord, dat ook derden sleuteldragers kunnen zijn. Besloten wordt dat de sleutels naar wijkdiakenen te gaan, mits dit niet teveel werk op gaat leveren. Hoe eerder dit gaat functioneren hoe beter het is.
 • Als iemand buiten de kerkelijke gemeente woont, maar aangegeven heeft bij onze kerk ingeschreven te willen blijven, kan hij/zij niet geweigerd worden.

5 september 2019 Kerkenraad

 • De diaconie vraagt en krijgt toestemming van de kerkenraad tot samenvoeging van de diaconie en de KIA werkgroep. Leden van de KIAW zijn niet automatisch kerkenraadslid, maar ze kunnen wel diaconale taken gaan uitvoeren.

6 juni 2019 Kerkenraad

 • De avondmaalsdiensten in de avond worden zeer slecht bezocht. Het merendeel van de aanwezigen zijn daar uit hoofde van hun functie. Daarom zullen deze avonddiensten vervallen met ingang van het nieuwe seizoen 2019/2020. Wel zullen de volgende avonddiensten door blijven gaan vanwege hun bijzondere karakter: Dankstond, Bidstond, Stille week avonddiensten, Kerstavond en Oudejaarsavond.
 • De kerkenraad is eenstemmig van mening, dat de pastorie verkocht moet worden om toestemming te verkrijgen van de PKN een predikant te beroepen. De gemeente is hierover d.m.v. een brief ingelicht. Bovendien verleent de kerkenraad toestemming aan het college van kerkrentmeesters de procedure te vervolgen om de bestemming dienstwoning te laten veranderen bij de gemeente in dat van gewone woning.
 • De beroepingscommissie krijgt van de kerkenraad de vrije hand om, nu blijkt dat er weinig proponenten beroepbaar zijn vanuit de mobiliteitspool, oudere predikanten, die kort voor hun pensioen staan te benaderen. Hiervoor krijgen wij van de PKN wel toestemming.

4 april 2019 Kerkenraad

 • In overleg met de opstellers van de gemeentebrief zal worden geprobeerd om de gemeentebrief te beperken tot indien mogelijk twee kantjes. Voorstellen om dit mogelijk te maken worden besproken en in de komende periode uitgeprobeerd.
 • Wat betreft onze bestuursstructuur: In de komende vergaderingen willen wij bespreken: wat is een taak voor het moderamen en wat voor de kerkenraad. Wellicht is hier bestuurstechnisch nog wat te verbeteren.

7 maart 2019 Kerkenraad

 • De beroepingscommissie is aangesteld.
 • De Jaarrekening 2018 en de begroting 2019 zijn goedgekeurd en ondertekend.
 • De laatste versie van de Plaatselijke regelingen, d.d. 07-03-2019 worden door de kerkenraad goedgekeurd en ondertekend.

6 februari 2019 Kerkenraad

 • Er is een lijst samengesteld van gemeenteleden uit diverse geledingen, die worden gevraagd om zitting te nemen in de beroepingscommissie. De uiteindelijke commissie zal bestaan uit 8 leden.
 • Het moderamen schrijft een opdracht voor de commissie plus een profielschets van de gemeente. Dit moet ook worden goedgekeurd door de kerkenraad. De kerkenraad of een afvaardiging daarvan zal de commissie na totstandkoming officieel installeren.

10 januari 2019 Kerkenraad

 • Het voorstel vanuit de kerkenraad voor wat betreft het vervullen van de vacature van predikant zal zijn: een proponent voor 60% uit de mobiliteitspool van de PKN voor enkele jaren. Nadat de financiële vooruitzichten voor de komende jaren duidelijker in beeld zijn, vooral wat betreft de pastorie, kunnen we opnieuw een eigen predikant gaan beroepen en aanstellen. De kerkenraad is unaniem van mening om dit idee voor te leggen aan de gemeenteleden.
 • Er dient weer een update komen van onze plaatselijke regelingen: wij hebben indertijd besloten, dat een pastoraal medewerker op verzoek de taak van ouderling van dienst mag vervullen tijdens een rouwdienst of een huwelijksdienst. We zullen als kerkenraad opnieuw moeten gaan nadenken, wie er allemaal stemgerechtigd zijn en dat duidelijk omschrijven in onze plaatselijke regelingen.

6 december 2018 Kerkenraad

 • Vacaturetijd informatie: de kerkenraad is ermee akkoord, dat eerst wordt geprobeerd bijvoorbeeld via de mobiliteitspool van de PKN een predikant voor 3 jaar te krijgen voor onze gemeente. Dat is een overzienbare periode, waarin wij beter inzicht kunnen krijgen in onze financiële situatie in de nabije toekomst, vooral wat betreft de pastorie, en waarin toch in een goede geestelijke begeleiding van onze gemeente kan worden voorzien. Daarom kan in deze fase, tot het contact met de PKN- mobiliteitspool is geweest, geen beroepingscommissie worden aangesteld. Eind januari zal hierover een gemeenteavond worden belegd.
 • Besloten is om de leeftijdsgrens van 70 jaar voor extra aandachts- en contactmomenten rond de verjaardagen te verhogen naar 75 jaar. Dit betreft bezoekwerk, de bloemengroet, de vermelding op de gemeentebrief en het aan de predikant van de betreffende zondag vragen er aandacht aan te geven in het gebed. Dit besluit geldt met ingang van het nieuwe jaar.

8 november 2018 Kerkenraad

 • Er wordt nagedacht over een nieuw beleidsplan voor het pastoraat. De huidige informatie in de blauwe map kan als uitgangspunt dienst doen.
 • Het bezoek van vertegenwoordigers van diverse commissies en werkgroepen aan de kerkenraad is voor komend seizoen ingepland.

4 oktober 2018 Kerkenraad

 • Besloten wordt om voortaan op iedere kerkenraadsvergadering een vertegenwoordiger van een commissie uit te nodigen, waarvoor dan gemiddeld ca 10 minuten contact wordt ingepland op de agenda.
 • De kerkenraad moet een opdracht gaan formuleren, die aan de te vormen beroepingscommissie kan worden meegegeven.

6 september 2018 Kerkenraad

 • Privacy wetgeving: voor verslagen en andere informatie per email naar adressen buiten de kerk geldt dat er altijd BCC gebruikt moet worden bij de verzending. Het AVG document (privacy bescherming) blijft in ontwikkeling.
 • Ambtstermijn: In de vergadering van januari moet duidelijkheid komen over het aftreden/verlengen van de ambtstermijn bij de ouderlingen, om te voorkomen dat wij in het seizoen 2019-2020 vier vacatures voor ouderling krijgen.
 • Catechese: Er kan gemeld worden dat Sebastiaan Ippel het komende seizoen catechese zal geven samen met Rutger Laurman.
 • Beleidscommissie: Deze is ontbonden. Als er nieuwe zaken aan de orde komen kan de kerkenraad een nieuwe commissie instellen met speciale opdracht.
 • Stappenplan voor de nabije toekomst van onze vacante kerk, waarbij het gaat om de vragen: Wie zijn wij als gemeente en wat wordt de profielschets van een te beroepen predikant. Dit komt aan de orde tijdens een extra kerkenraadsvergadering op 9 oktober ter voorbereiding van de gemeentevergadering en een Gemeentevergadering na Dankdag. Een volgende stap is dan het aanstellen van een beroepingscommissie.

28 juni 2018 Kerkenraad

 • Taakuitbreiding Jannie van den Berg: Vanwege het vertrek van ds. Gerlinde van den Berg naar Appingedam komen er meer taken bij onze kerkelijk werker Jannie van den Berg terecht. Die taken kunnen niet worden verricht binnen de huidige taakomvang. De kerkenraad is daarom op de laatste gehouden vergadering d.d. 28 juni akkoord gegaan met een uitbreiding van de uren van Jannie per 1 september van 8 naar 16 uur.
 • Kliederkerk: Deze bijzondere dienst voor kinderen stopt. De doorslaggevende reden om te stoppen is dat niet het gewenste doel is bereikt, nl. het bezoek aan deze diensten van kinderen en ouders aan de rand en buiten de kerk.
 • Rapportages: Die werden tot nu toe altijd door ds. Gerlinde van den Berg gedaan op de kerkenraadsvergadering. In het vervolg worden ze gedaan door kerkenraadsleden, die hiervoor contacten hebben gelegd met de diverse werkgroepen en geledingen.
 • Heilig Avondmaal in de avonddienst: De vorm van de avondmaalsviering in de avonddienst voldoet niet aan de verwachtingen en daarom zullen we in hoofdlijnen weer teruggaan naar de vorm van voorheen: niet de hele dienst hoeft meer rond de tafel gevierd te worden, maar men kan ook vanuit de kerkzaal genodigd worden naar voren te komen. Men blijft ook worden uitgenodigd, als men ’s morgens al aan de viering heeft deelgenomen. De predikant neemt voor de prediking weer plaats achter de preekstoel.

3 mei 2018 Kerkenraad

 • Op de gemeentevergadering na de dienst op biddag voor het gewas is een lijst met steekwoorden opgesteld, gezamenlijk met alle aanwezigen. Het betrof onderwerpen rondom de eredienst, de betrokkenheid van de jeugd, de 30+ generatie en de geloofsopvoeding. Die lijst zal worden gebruikt in het jaarprogramma 2018-2019. Zo kunnen we een goed gebruik van deze waardevolle lijst maken.
 • Wijziging avonddiensten: Met ingang van het nieuwe jaar 2019 willen we de volgende wijzigingen aanbrengen in de structuur van de erediensten en bijeenkomsten in onze kerk op de zondagavonden. Op de tweede zondag van de oneven maand vindt traditiegetrouw de avondmaalsviering plaats, ook in de avonddienst, waar wij voor zover mogelijk tijdens de hele dienst in de kring en bij de tafel zitten. Op de tweede zondag van de even maanden vervallen de avonddiensten en die worden zo veel mogelijk ingevuld door de liturgiecommissie en het jeugdpastoraat, bijvoorbeeld met een Taizé viering, een zangdienst of een jeugddienst. De derde zondag van de maand is er dan de Bijbelstudiekring. En als er een bijzondere bijeenkomst is – bijv. een ‘Preek van de leek’ of een andere activiteit – dan kan dat bij voorkeur op de eerste en de vierde zondag van de maand worden gepland.
 • Het model privacy statement van de PKN is ingevuld met de plaatselijke gegevens en zal ons antwoord zijn op de overheidseisen met betrekking tot de wet op de privacy, die deze maand van kracht wordt.
 • Een ouderling wil optreden als coördinator van de af te leggen pastorale bezoekjes en contacten met de gemeenteleden in de komende vacante periode met ingang van september 2018.
 • Onze kerkelijk werker, Jannie van den Berg, zal in het komende seizoen structureel overleg met de catecheten hebben.
 • Er is een coördinator aangesteld bij de commissie gemeenteopbouw voor wat betreft het jaarthema.

4 januari 2018 Moderamen

 • De door onze boekhouder opgestelde begroting 2018 is door het moderamen goedgekeurd.
 • Hervormde predikanten kunnen bij ons ook worden ingeroosterd voor een preekbeurt. En dat gebeurt incidenteel ook al.
 • Het moderamen is akkoord met de wijziging van de Richtlijnen voor ambtsdragers voor wat betreft de richtlijnen rondom overlijden.

2 november 2017 Kerkenraad

 • 3 december zal mevr. J. van den Berg-Kersbergen in de bediening worden gesteld als kerkelijk werker, mevr. A.van Bijlevelt wordt aangesteld als pastoraal medewerker en dhr. R. van Bijlevelt en mevr. G. de Jong als pastoraal medewerker in bijzondere dienst (rond overlijden).
 • De opzet van de wijkavonden dit komend voorjaar (2018) zal gaan om een aantal vragen rond wat belangrijk is voor ons in kerk en geloof. Het programma wordt nog nader uitgewerkt.
 • Jan van Beuzekom en Arie de Ruiter zijn door de kerkenraad aangesteld als vertegenwoordigers van onze kerk tijdens de classisvergaderingen tot de opheffing van de huidige classis ca mei 2018.

2 oktober 2017 Moderamen

 • Omdat er momenteel vacatures voor ouderling zijn in 2 van onze wijken komt er meer bezoekwerk op de schouders van de huidige ouderlingen en pastoraal medewerkers. Wij zijn blij, dat er een paar gemeenteleden bereid zijn gevonden om extra bezoekwerk te gaan verrichten.
 • En er is een contactpersoon aangesteld, die pastoraal bezoek regelt, waar dat gevraagd wordt en zij zoekt dan uit, wie er op dat moment beschikbaar is. Zij stuurt ook kaartjes met info naar mensen, die buiten de contactregelingen vallen. Er zal wellicht gehandeld en geregeld moeten worden naar moment en situatie.

7 september 2017 Kerkenraad

 • De kerkenraad stemt in met de kernpunten van de presentatie Kerk 2025 van de PKN. Daarmee wordt getracht meer transparantie, eenvoud en ruimte in de structuren van de PKN kerken in ons land aan te brengen.

6 juli 2017 Kerkenraad

 • Het college van kerkrentmeesters heeft binnen de begroting bevoegdheid tot handelen zonder toestemming te vragen bij de kerkenraad. Dit alles in overeenstemming met de ordinanties van de PKN.
 • Er zal dit komende jaar een aparte voorlichtingsavond over begroting en jaarcijfers worden gehouden voor belangstellenden in plaats van dat dit op de gemeenteavond zal worden gepresenteerd.