Kerkdienst gemist:

Diaconie & KerkInActie-werkgroep

De Diaconie en KIAW maken zich sterk voor ‘het oefenen van de werken van christelijke barmhartigheid’ en bieden hulp aan gemeenteleden, dragen zorg voor middelen die hulp kunnen bieden, vragen aandacht voor de nood in de wereld wereldwijd, stimuleren gemeenteleden acties van solidariteit ruimhartig te steunen.
De kerntaken van de KerkInActie-werkgroep (KIAW) zijn gericht op Zending, Werelddiaconaat, Diaconaat in Nederland en Noodhulp. In de 40-dagentijd voor Pasen hopen we uw aandacht te vragen voor een aantal projecten vanuit KerkinActie.
Diakenen bepalen met elkaar de collectedoelen. Daarbij kunnen we gebruik maken van de adviezen van Kerk in Actie, voorstellen en suggesties van het College van Kerkrentmeesters en anderen. Ook bieden we hulp aan gemeenteleden, doen bezoekwerk, we organiseren maatschappelijke ondersteuning zoals in de participatiewet bedoeld en dragen bij aan het verlichten van de noden wereldwijd (met acties en collectedoelen). We bereiden het Heilig Avondmaal voor en zijn contactpersoon voor de kerktelefoonluisteraars. Verder zorgen we ervoor dat, indien nodig, men opgehaald wordt naar de kerk (“de Kerkauto”). Ook wanneer u vragen heeft rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u terecht bij de diaconie.
Verder zijn we participant in het Diaconale Platform Leerdam i.o. (DPL)

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de diaconie via secr-diaconie@gkschoonrewoerd.nl

De diaconie en KerkInActie-werkgroep bestaat uit:

Giften voor de diaconie en KIAW kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd met duidelijke vermelding van Diaconie of KIAW.
U kunt uw Zendingsbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Schoonrewoerd met duidelijke vermelding van Zendingscommissie Gereformeerde Kerk.