Besluiten Kerkenraad en Moderamen

10 januari 2019 Kerkenraad

 • Het voorstel vanuit de kerkenraad voor wat betreft het vervullen van de vacature van predikant zal zijn: een proponent voor 60% uit de mobiliteitspool van de PKN voor enkele jaren. Nadat de financiële vooruitzichten voor de komende jaren duidelijker in beeld zijn, vooral wat betreft de pastorie, kunnen we opnieuw een eigen predikant gaan beroepen en aanstellen. De kerkenraad is unaniem van mening om dit idee voor te leggen aan de gemeenteleden.
 • Er dient weer een update komen van onze plaatselijke regelingen: wij hebben indertijd besloten, dat een pastoraal medewerker op verzoek de taak van ouderling van dienst mag vervullen tijdens een rouwdienst of een huwelijksdienst. We zullen als kerkenraad opnieuw moeten gaan nadenken, wie er allemaal stemgerechtigd zijn en dat duidelijk omschrijven in onze plaatselijke regelingen.

6 december 2018 Kerkenraad

 • Vacaturetijd informatie: de kerkenraad is ermee akkoord, dat eerst wordt geprobeerd bijvoorbeeld via de mobiliteitspool van de PKN een predikant voor 3 jaar te krijgen voor onze gemeente. Dat is een overzienbare periode, waarin wij beter inzicht kunnen krijgen in onze financiële situatie in de nabije toekomst, vooral wat betreft de pastorie, en waarin toch in een goede geestelijke begeleiding van onze gemeente kan worden voorzien. Daarom kan in deze fase, tot het contact met de PKN- mobiliteitspool is geweest, geen beroepingscommissie worden aangesteld. Eind januari zal hierover een gemeenteavond worden belegd.
 • Besloten is om de leeftijdsgrens van 70 jaar voor extra aandachts- en contactmomenten rond de verjaardagen te verhogen naar 75 jaar. Dit betreft bezoekwerk, de bloemengroet, de vermelding op de gemeentebrief en het aan de predikant van de betreffende zondag vragen er aandacht aan te geven in het gebed. Dit besluit geldt met ingang van het nieuwe jaar.

8 november 2018 Kerkenraad

 • Er wordt nagedacht over een nieuw beleidsplan voor het pastoraat. De huidige informatie in de blauwe map kan als uitgangspunt dienst doen.
 • Het bezoek van vertegenwoordigers van diverse commissies en werkgroepen aan de kerkenraad is voor komend seizoen ingepland.

4 oktober 2018 Kerkenraad

 • Besloten wordt om voortaan op iedere kerkenraadsvergadering een vertegenwoordiger van een commissie uit te nodigen, waarvoor dan gemiddeld ca 10 minuten contact wordt ingepland op de agenda.
 • De kerkenraad moet een opdracht gaan formuleren, die aan de te vormen beroepingscommissie kan worden meegegeven.

6 september 2018 Kerkenraad

 • Privacy wetgeving: voor verslagen en andere informatie per email naar adressen buiten de kerk geldt dat er altijd BCC gebruikt moet worden bij de verzending. Het AVG document (privacy bescherming) blijft in ontwikkeling.
 • Ambtstermijn: In de vergadering van januari moet duidelijkheid komen over het aftreden/verlengen van de ambtstermijn bij de ouderlingen, om te voorkomen dat wij in het seizoen 2019-2020 vier vacatures voor ouderling krijgen.
 • Catechese: Er kan gemeld worden dat Sebastiaan Ippel het komende seizoen catechese zal geven samen met Rutger Laurman.
 • Beleidscommissie: Deze is ontbonden. Als er nieuwe zaken aan de orde komen kan de kerkenraad een nieuwe commissie instellen met speciale opdracht.
 • Stappenplan voor de nabije toekomst van onze vacante kerk, waarbij het gaat om de vragen: Wie zijn wij als gemeente en wat wordt de profielschets van een te beroepen predikant. Dit komt aan de orde tijdens een extra kerkenraadsvergadering op 9 oktober ter voorbereiding van de gemeentevergadering en een Gemeentevergadering na Dankdag. Een volgende stap is dan het aanstellen van een beroepingscommissie.

28 juni 2018 Kerkenraad

 • Taakuitbreiding Jannie van den Berg: Vanwege het vertrek van ds. Gerlinde van den Berg naar Appingedam komen er meer taken bij onze kerkelijk werker Jannie van den Berg terecht. Die taken kunnen niet worden verricht binnen de huidige taakomvang. De kerkenraad is daarom op de laatste gehouden vergadering d.d. 28 juni akkoord gegaan met een uitbreiding van de uren van Jannie per 1 september van 8 naar 16 uur.
 • Kliederkerk: Deze bijzondere dienst voor kinderen stopt. De doorslaggevende reden om te stoppen is dat niet het gewenste doel is bereikt, nl. het bezoek aan deze diensten van kinderen en ouders aan de rand en buiten de kerk.
 • Rapportages: Die werden tot nu toe altijd door ds. Gerlinde van den Berg gedaan op de kerkenraadsvergadering. In het vervolg worden ze gedaan door kerkenraadsleden, die hiervoor contacten hebben gelegd met de diverse werkgroepen en geledingen.
 • Heilig Avondmaal in de avonddienst: De vorm van de avondmaalsviering in de avonddienst voldoet niet aan de verwachtingen en daarom zullen we in hoofdlijnen weer teruggaan naar de vorm van voorheen: niet de hele dienst hoeft meer rond de tafel gevierd te worden, maar men kan ook vanuit de kerkzaal genodigd worden naar voren te komen. Men blijft ook worden uitgenodigd, als men 's morgens al aan de viering heeft deelgenomen. De predikant neemt voor de prediking weer plaats achter de preekstoel.

3 mei 2018 Kerkenraad

 • Op de gemeentevergadering na de dienst op biddag voor het gewas is een lijst met steekwoorden opgesteld, gezamenlijk met alle aanwezigen. Het betrof onderwerpen rondom de eredienst, de betrokkenheid van de jeugd, de 30+ generatie en de geloofsopvoeding. Die lijst zal worden gebruikt in het jaarprogramma 2018-2019. Zo kunnen we een goed gebruik van deze waardevolle lijst maken.
 • Wijziging avonddiensten: Met ingang van het nieuwe jaar 2019 willen we de volgende wijzigingen aanbrengen in de structuur van de erediensten en bijeenkomsten in onze kerk op de zondagavonden. Op de tweede zondag van de oneven maand vindt traditiegetrouw de avondmaalsviering plaats, ook in de avonddienst, waar wij voor zover mogelijk tijdens de hele dienst in de kring en bij de tafel zitten. Op de tweede zondag van de even maanden vervallen de avonddiensten en die worden zo veel mogelijk ingevuld door de liturgiecommissie en het jeugdpastoraat, bijvoorbeeld met een Taizé viering, een zangdienst of een jeugddienst. De derde zondag van de maand is er dan de Bijbelstudiekring. En als er een bijzondere bijeenkomst is – bijv. een 'Preek van de leek' of een andere activiteit - dan kan dat bij voorkeur op de eerste en de vierde zondag van de maand worden gepland.
 • Het model privacy statement van de PKN is ingevuld met de plaatselijke gegevens en zal ons antwoord zijn op de overheidseisen met betrekking tot de wet op de privacy, die deze maand van kracht wordt.
 • Een ouderling wil optreden als coördinator van de af te leggen pastorale bezoekjes en contacten met de gemeenteleden in de komende vacante periode met ingang van september 2018.
 • Onze kerkelijk werker, Jannie van den Berg, zal in het komende seizoen structureel overleg met de catecheten hebben.
 • Er is een coördinator aangesteld bij de commissie gemeenteopbouw voor wat betreft het jaarthema.

4 januari 2018 Moderamen

 • De door onze boekhouder opgestelde begroting 2018 is door het moderamen goedgekeurd.
 • Hervormde predikanten kunnen bij ons ook worden ingeroosterd voor een preekbeurt. En dat gebeurt incidenteel ook al.
 • Het moderamen is akkoord met de wijziging van de Richtlijnen voor ambtsdragers voor wat betreft de richtlijnen rondom overlijden.

2 november 2017 Kerkenraad

 • 3 december zal mevr. J. van den Berg-Kersbergen in de bediening worden gesteld als kerkelijk werker, mevr. A.van Bijlevelt wordt aangesteld als pastoraal medewerker en dhr. R. van Bijlevelt en mevr. G. de Jong als pastoraal medewerker in bijzondere dienst (rond overlijden).
 • De opzet van de wijkavonden dit komend voorjaar (2018) zal gaan om een aantal vragen rond wat belangrijk is voor ons in kerk en geloof. Het programma wordt nog nader uitgewerkt.
 • Jan van Beuzekom en Arie de Ruiter zijn door de kerkenraad aangesteld als vertegenwoordigers van onze kerk tijdens de classisvergaderingen tot de opheffing van de huidige classis ca mei 2018.

2 oktober 2017 Moderamen

 • Omdat er momenteel vacatures voor ouderling zijn in 2 van onze wijken komt er meer bezoekwerk op de schouders van de huidige ouderlingen en pastoraal medewerkers. Wij zijn blij, dat er een paar gemeenteleden bereid zijn gevonden om extra bezoekwerk te gaan verrichten.
 • En er is een contactpersoon aangesteld, die pastoraal bezoek regelt, waar dat gevraagd wordt en zij zoekt dan uit, wie er op dat moment beschikbaar is. Zij stuurt ook kaartjes met info naar mensen, die buiten de contactregelingen vallen. Er zal wellicht gehandeld en geregeld moeten worden naar moment en situatie.

7 september 2017 Kerkenraad

 • De kerkenraad stemt in met de kernpunten van de presentatie Kerk 2025 van de PKN. Daarmee wordt getracht meer transparantie, eenvoud en ruimte in de structuren van de PKN kerken in ons land aan te brengen.

6 juli 2017 Kerkenraad

 • Het college van kerkrentmeesters heeft binnen de begroting bevoegdheid tot handelen zonder toestemming te vragen bij de kerkenraad. Dit alles in overeenstemming met de ordinanties van de PKN.
 • Er zal dit komende jaar een aparte voorlichtingsavond over begroting en jaarcijfers worden gehouden voor belangstellenden in plaats van dat dit op de gemeenteavond zal worden gepresenteerd.