Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2022-24

Israëlreis

Met het aantal reizigers in oktober a.s. naar Israël zitten we aan onze max: 20 p. Begrijp me goed: als u alsnog mee wilt gaan, doen we ons best voor u een vliegtuigstoel en hotelkamer te regelen, maar zekerheid dat het lukt hebben we niet op voorhand.
We hebben er verder heel veel zin in. ‘t Wordt alles tegelijk: gezellig, vakantie, leerzaam, vriendschappelijk en dat alles bij mooi weer. Vragen? App me even
Hartelijks, Piet van Midden

Pastory

Enkele weken geleden vertrokken enkele pastorie bewoners. Een aantal maanden was de pastorie hun thuis geweest maar het verlangen naar huis was groot. Voor deze bewoners was Kiev, de Oekraïne hun thuis. We hadden ze uitgezwaaid met een bezwaard hart. Afscheid dat zeer doet, zullen we nog iets van ze horen, want Kiev… oorlog, aanvallen.. raketinslagen. En dan komt er bericht, een video bericht, de zoon van Nataly spelend op een gitaar en speelt zijn lied van hoop voor ons. Maar ook laat hij zien hoe dichtbij de oorlog is. Een kogel uit een Kalasjnikov (mitrailleur van Russische fabricaat) heeft zijn gitaar geraakt. En toch klinkt zijn lied, een lied van Slava Oekraine. Hoop die gloort omdat je thuis bent. En toen de journalist van het RD tijdens zijn interview deze week aan de pastoriebewoners vroeg wat hun verlangen was, keken ze hem met een geëmotioneerde blik aan “Naar huis natuurlijk, wat anders?” Thuis, wie wil er niet zijn. U toch ook?
Jan Meerkerk

De Wet en de Geloofsbelijdenis

Er is in de gemeente een vraag gesteld waarom de Wet zo weinig wordt gelezen. Hetzelfde geldt van de Geloofsbelijdenis. Daar is best wat over te zeggen. En ik leg graag uit waarom we het doen zoals we het doen, maar ook dat het anders kan.
In de reformatorische traditie (dus de onze) is al lang geleden de gewoonte ontstaan om allerlei theologische statements in te delen in een drie-stappenplan: ellende, verlossing en dankbaarheid. Stap 1 bevat het onderwerp: de mens is er ellendig aan toe, hij maakt er een potje van. In stap twee krijg je uitgelegd hoe je van je ellende verlost kunt worden en in stap drie is er alle ruimte om in dankbaarheid aan de slag te gaan. ‘Ellende, verlossing en dankbaarheid’, die trits vond je ook in elke preek. En ook het oude kerkelijke leerboek zat zo in elkaar, de zogeheten Heidelberger Catechismus, die bij stap één begint: ‘Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods.’ Een heel legertje senioren van nu zal destijds op de catechisatie delen van de catechismus uit het hoofd hebben moeten leren. Omdat de preken ook deze indeling hadden en aan de eerste stap doorgaans de meeste aandacht werd besteed, kon je als kind uitrekenen hoe lang het allemaal ging duren.
In elke morgendienst gold de reeks: gebed van schuldbelijdenis, genadeverkondiging en de wetslezing, weer de drieslag dus, afgesloten met een vast vers:
Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten,
om die te doen uit dankbaarheid.
De Geloofsbelijdenis paste niet goed in dit schema. Die werd in de middagdienst voorgelezen en ook met een vast lied beantwoord. Bovendien werden de Tien Geboden en de artikelen van het christelijk geloof in de catechismus behandeld. Dat waren echte leerdiensten. Toen de avonddienst werd afgeschaft, schoof men de geloofsbelijdenis naar de morgendienst en kreeg het vaak een plaatsje na de preek.
In de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstond er een oecumenische beweging, waarin ook een ander idee van de liturgie meekwam. Er ontstond een Liturgische Kring, men keek over de schutting bij de RK-kerk, waar de orde van dienst er heel anders uitzag. Daar vind je niet de trits ellende, verlossing en dankbaarheid, maar een kyrië-gebed of kyriëzang, dat wordt overstemd door een (groot) gloria. Kyrië betekent: Ontferm U. Zoiets moet je ook uitleggen, anders is het niet zo helder wat we allemaal doen. In de paarse tijd, dus de weken voor Kerst en Pasen, zong men het groot gloria niet. Ik heb dat nooit goed begrepen, c.q. kunnen navoelen, maar het zij zo.
We hebben dus twee liturgische lijnen: de klassiek gereformeerde en de oecumenische. De laatste tref je ook bij de Lutheranen aan. Die twee lijnen moeten eigenlijk niet door elkaar heen lopen. Je kunt wel kiezen voor een bepaalde vorm en die op bepaalde tijden hanteren, als je bijvoorbeeld gehecht bent aan de klassieke reformatorische lijn. Je kunt ook de Tien Geboden in een moderner jasje gieten. Hetzelfde geldt van de Geloofsbelijdenis. Daarvan heeft Jaap Zijlstra destijds een mooi lied (in drieën) gemaakt, dat ook in het liedboek staat. Dat zijn mooie gespreksonderwerpen. De kunst is natuurlijk de eredienst zo in te kleden dat een ieder daarin betekenis vindt. We hebben het onderwerp na de zomer ook in de liturgie-cie bij de kop. En als u ideeën hebt, u weet ons allen te vinden. Dit is niet het laatste woord.
Hartelijks, Piet van Midden

Saarmund bezoek

Het is inmiddels enkele weken geleden dat we een aantal gasten/vrienden uit Saarmund mochten ontvangen.
Op ons verzoek was de delegatie niet zo groot, dit omdat we tijdens het plannen van het bezoek nog geen idee hadden wat Corona zou doen in mei. Het leek ons toen nog niet verantwoord om massale bijeenkomsten te organiseren. ( achteraf viel het gelukkig allemaal mee, maar toen op zondagmorgen een van ons positief testte, bleek maar weer dat Corona nog steeds onder ons is). Ondanks, of misschien wel dankzij de kleine groep kunnen we zeker terug kijken op een zeer waardevolle ontmoeting. Met een mooie Heilig Avondmaal viering en gezamenlijke lunch op de zondag als afsluiting.
Nadat we op zaterdag overdag, een bezoek hadden gebracht aan Dordrecht, hebben we ‘s avonds genoten van een heerlijke BBQ. Tijdens dit samenzijn hebben we heel open en eerlijk in groepsverband met elkaar kunnen spreken. Wij willen u/jou graag deelgenoot maken van deze avond. Daar waar er in onze gemeente nog wel eens wat stemmen opgaan, dat we een soort gezelligheidsclubje zijn, en “de mensen daar toch alles hebben”, dus wat voegen deze contacten nog toe?
Juist van hun kant kwam duidelijk de roep om vooral niet te stoppen met de contacten omdat het juist voor hun gemeente zo belangrijk is om ” samen” iets te moeten/kunnen doen. Zij zien onze gemeente echt als hun grote voorbeeld. Ze voelen de warmte en verbondenheid en zouden die zo graag ook in hun kerk zien/voelen.
Er zijn zelfs mensen die zich dusdanig met onze gemeente verbonden voelen dat ze iedere week, via kerkdienst gemist onze dienst bekijken. Het is denk ik voor de meeste mensen in onze gemeente niet voor te stellen dat voor hen “gemeente” zijn niet vanzelfsprekend is. Het “ieder voor zich”, zit nog zo diep in hun DDR genen. De val van de muur is tenslotte nog maar 33 jaar geleden, nauwelijks 1 generatie. En dat na meer dan 40 jaar waarin verbonden zijn met een kerk betekende dat je je carrière wel kon vergeten een leven van openheid en elkaar durven vertrouwen kost tijd. Wat dat betreft zitten zij nog in opbouw.
Daarbij komt ook nog eens dat Roy (ds. Sandner) inmiddels 6 gemeenten moet behappen, en de meesten alleen naar de kerk in hun eigen dorp willen gaan. Wat natuurlijk niet meewerkt aan samenbinden. Er zijn door de jaren heen, buiten het jaarlijkse contact om, meerdere reizen heen en weer gemaakt, in leuke maar ook verdrietige momenten. Mooie vriendschappen zijn ontstaan. We willen u/jou oproepen om samen met ons de vriendschap, en hun opbouw te blijven voortzetten/steunen.
We hebben de uitnodiging voor een bezoek aan Saarmund volgend jaar al weer op zak. Ze zien er naar uit om ons (waarschijnlijk mei 2023) te ontvangen. Houd alvast een plaatsje in uw/ jouw agenda vrij.
De Saarmundcommissie

Vacatures 2022

We zijn heel blij dat we afgelopen jaar hebben kunnen werken met een vrijwel voltallige groep voor het kerkelijk werk. Elkaar inspireren bij het werk voor de kerk en in de gemeente is een bijzondere ervaring, die we iedereen gunnen. We hebben veel steun aan elkaar en we hebben elkaar, dus ook u, echt nodig! Voor een aantal ambtsdragers zit hun ambtsperiode er dit jaar op. Op dit moment zoeken we vijf nieuwe mensen: een wijkouderling, een jeugdouderling en twee pastoraal medewerkers. Het CVK zoekt een kerkrentmeester/kassier. Daarnaast zijn we dringend op zoek naar een ledenadministrateur.
Het formulier om namen op te geven van mensen die u geschikt acht, treft u aan als bijlage bij deze gemeentebrief. We ontvangen graag van elk (volwassen) gemeentelid een eigen formulier, dus niet één formulier per gezin. Het aantal keren dat een naam wordt genoemd is namelijk mede bepalend voor de vraag die we de voorgedragen kandidaat voor gaan leggen. Graag uw voordrachten insturen VOOR 27 juni aan: scriba@gkschoonrewioerd.nl of uitprinten en in de brievenbus van de kerk doen.
Scriba, Jolanda Lemcke-Valk

Alle nieuwsberichten