Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-29

Laat je verrassen

Zondag a.s. verwelkomen we weer een “onbekende“ gastpredikant: ds. Rob Visser. Hoewel onbekend?
Wie het blad “Petrus” van de PKN leest ziet hem samen met ds. Paul Visser in gesprek gaan met bekende en minder bekende Nederlanders over geloof en kerk.
Zijn werkervaring omvat een lange tijd. In september 1975 net klaar met de studie kreeg hij de opdracht een gemeente op te richten op Tholen. Deze jonge Protestantse gemeente rond de Gasthuiskapel bestaat nog steeds. Daarna volgden de gemeenten Geldermalsen (Deil en Enspijk), Holten en de centrumgemeente rond de Grote Kerk in Apeldoorn. Later was hij werkzaam als pionier-predikant op IJburg (De Binnenwaai) en tot 2018 stadsdominee van Amsterdam. Met emeritaat of niet, nu dient hij samen met zijn vrouw de gemeente in Vuren.
We zien uit naar een inspirerende dienst!!

Beroepingswerk

Namens de beroepingscommissie maakt de kerkenraad bekend dat er na lang zoeken kontakt is met ds. Piet van Midden uit Bergambacht.
In de kerkenraadsvergadering van 2 juli is de kerkenraad akkoord gegaan met het verzoek van de beroepingscommissie om ds. Piet van Midden uit Bergambacht voor een periode van 1 of 2 jaar aan te stellen in hulpdienst in onze gemeente. Na de dienst van zondag 30 augustus zal er een gemeentevergadering worden belegd.
U krijgt daarvoor nog een persoonlijke uitnodiging met verdere toelichting.
Preses Arie van Buuren.

Collectes

Vanaf zondag 12 juli houden we in de kerk ook weer de collectes. Uw gift kunt u in de collectezakken bij de uitgang doen. Ook hier zullen we zoveel mogelijk rekening houden met uw veiligheid dus de 1,5m afstand. We beseffen heel goed dat nog niet iedereen de diensten alweer kan bijwonen. Aan alle gemeenteleden, die in de komende tijd nog niet aanwezig kunnen zijn vragen wij om uw giften voor kerk, onderhoudsfonds, diaconie en andere goede doelen te blijven overmaken naar de inmiddels bij u bekende rekeningnummers. In het jaarboekje kunt u deze ook altijd nog terugvinden. Wilt u liever uw collectebijdragen opsparen voor een later moment waarop we weer allemaal de kerkdienst kunnen bijwonen, dan is dat natuurlijk ook een prima mogelijkheid. Wij hopen zoveel mogelijk mensen weer in de komende diensten te mogen ontmoeten.
De diakenen en kerkrentmeesters.

Omzien naar elkaar

‘Effen voor mij de weg die U mij wijst’ (Psalm 5:9). Na maanden van onzekerheid breekt er een tijd van rust aan. Het is vakantie. Niet iedereen is in de gelegenheid om op vakantie te gaan. Laten we in deze vakantieperiode naar elkaar blijven omzien. Heeft u behoefte aan bezoek of een gesprek neem contact op met uw vaste contactpersoon of met iemand anders uit uw wijkteam. Natuurlijk kunt u ook contact met mij opnemen.
In deze vakantieperiode gedichten van Karel Eykman, gedichten die als basis een psalm hebben. Vandaag woorden bij psalm 5 (uit: Een knipoog van U zou al helpen):

Vroeg in morgen
sta ik naast mijn bed voor het raam
in de stilte van de ochtend.
Heer, moet U horen
Wat ik vannacht opeens geschreven heb
ik leg het U hier voor:

Waar ik ook heen ga
ik weet niet waar ik terecht zal komen
of waar onderweg een uitweg is.
Help mij door dit duistere woud
ga mij met uw kapmes voor
hak de kop van leugens af.
Wees mijn reisgids
leid mij naar uw veilige vluchtstrook
loods mij naar uw plek.

Vroeg in de morgen
ga ik nu vol moed de dag tegemoet
en durf de aarde aan.

Namens de wijkteams een goede vakantietijd gewenst, Jannie van den Berg

De kerkdiensten in de zomermaanden

De diensten op zondagmorgen krijgen weer meer en meer het karakter van SAMENzijn. Fijn dat u komt, heerlijk dat u blijft komen. Het koffiedrinken buiten in de tuin voelt echt als een verademing: elkaar kunnen zien en spreken is zo waardevol. De buitenlucht, de bloemen, de ruimte en afgelopen zondag zelfs de zon erbij, ja, het is – binnen alle beperkingen- goed zo. We houden dit in de zomermaanden vast. Opgeven blijft noodzakelijk bij Bep van Zanten.
Er zijn nieuwe richtlijnen vanuit de PKN over het zingen in de kerk. Voorlopig willen we maximale voorzichtigheid betrachten en het zingen beperken tot de voorste rij zangers. Als u ook wilt meezingen in die groep van 5 kunt u zich daarvoor opgeven. Graag zelfs: het ontlast de vaste zangers en meedoen is gewoon heel fijn. Ook voor het zangkoortje is het ‘opgeef-adres’: Bep van Zanten. We onderzoeken of het meezingen met het slotlied tot de mogelijkheden kan gaan horen. We zullen dat vooraf in de dienst aankondigen. Overigens is het hardop -pratend- meebidden met bijvoorbeeld het Onze Vader WEL toegestaan. We merken dat mensen in de dienst wat onzeker daarover zijn. Begrijpelijk, maar dat mag dus wel.
De eerste zondag van augustus, zondag 2 augustus, zijn we weer voornemens een gezinsdienst vorm te geven met kindernevendienst. We gaan een rondje bellen of er belangstelling genoeg is en er voldoende gezinnen kunnen en willen aansluiten. Mocht u niet op vakantie zijn, houd die datum alvast in de gaten. Dominee S. van Meggelen gaat in deze dienst voor.
In de vakantieperiode is het doorsturen van de liturgie stopgezet, u hebt dat al gelezen. In de kerk werken we weer met het ‘liedbord’. Voor de mensen die thuis meeluisteren blijven we de predikanten nadrukkelijk instrueren om liederen goed aan te kondigen. Naast de kaars die u thuis kunt aansteken, net zoals wij in de kerk de kaars aansteken, is het dus handig om ook een blaadje en een pen neer te leggen om het opgegeven lied meteen te noteren. Dan kunt u de dienst toch goed vanuit thuis volgen.
Namens de kerkenraad.

Van de Kerkenraad

In de kerkdienst van zondag 30 augustus zullen bevestigd worden: Hans en Janny Ippel als wijkouderlingen van wijk D, Hans Vroege in de functie van ouderling- kerkrentmeester en Liesbeth Swaanen als pastoraal jeugdwerker. Ds. P. van Midden zal de dienst leiden.
We zijn heel blij dat we nu -bijna- compleet zijn. Voor wijk D zoeken we nog een pastoraal medewerker en nog één diaken erbij zou heel fijn zijn. Denk erover na. Kom eens praten. Allen samen kunnen we het mooie werk van Gods nabijheid vormgeven.

Verkoop pastorie

We willen u graag alvast laten weten dat de pastorie inmiddels mondeling onder voorbehoud is verkocht. Omdat de verkoop nog niet definitief is, willen we het verkoopbedrag graag pas bekend maken nadat de verkoop helemaal rond is.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Bé de Jong

Alle nieuwsberichten