Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-25

Laat u verrassen

Zondag ontmoeten we weer een onbekende voorganger, maar deze keer met een bekende naam: Aaldert van Soest. Inderdaad, broer/zwager van onze dorpsgenoten Jaco en Wijna van Soest. Naast zijn werk studeerde Aaldert van Soest theologie en rondde hij in 2018 een opleiding tot predikant af. Hij werkt als journalist bij het Nederlands Dagblad. Zijn interesse gaat vooral uit naar de vragen achter het nieuws: wat is de verklaring voor actuele ontwikkelingen en wat betekenen ze voor ons dagelijks leven. ,,Vroeger vond je de antwoorden op die vragen in de kerk. De gang naar de kerk is nu niet meer vanzelfsprekend, maar die morele vragen zijn natuurlijk niet weg.’’
We zien uit naar een fijne en inspirerende dienst.

Vanuit de kerkenraad

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van een aantal ambtsdragers en hebben we nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen. Daarmee zijn we bijna compleet en dat voelt heel goed en rijk: schouders om op te leunen en elkaar te steunen. Het zou zo fijn zijn om ook die laatste plaatsen te vullen, daarom brengen we – nogmaals- onder uw aandacht dat wij zoeken naar ondersteuning in het pastoraal werk voor de wijk D en naar een diaken.
Schroom niet om eens te komen praten over de invulling en taken. En voel u gesteund: u hoeft het niet alleen te doen, er staat een stevig team om u heen en uiteraard Gods kracht en zegen.
Scriba

Bevestigingsdienst

Van de kerkdienst van afgelopen zondag, 14 juni, is een filmopname gemaakt. Indien er belangstelling is om deze dienst via beeld en geluid te zien/horen dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken. Afhankelijk van de belangstelling kunnen we dan inplannen hoe één en ander gerealiseerd kan worden. In eerste instantie gaan we er vanuit dat er een DVD van gemaakt gaat worden welke u een aantal dagen ter beschikking kunt krijgen.
U kunt hiervoor contact opnemen met Freek de Jong.

Aankondiging samenvoeging diaconie en KIAW

De kerntaken van de diaconie en de KIAW groep zijn zo dicht bij elkaar komen te liggen dat we hebben besloten om deze samen te voegen. In de kerkenraad is dit besproken en goedgekeurd zodat we in het nieuwe jaarboekje onder één kopje te vinden zullen zijn. We denken dat samenvoeging voordelig is omdat de groep zo als geheel wat groter is en we elkaar gemakkelijker kunnen ondersteunen bij acties. De verschillen in diaconaal werk en zendingswerk blijven bestaan. De diakenen houden in de samengevoegde groep wat extra specifieke taken. Er zal dan wegens kostenbesparing nog slechts één gezamenlijke bankrekening zijn.
Giften voor de Diaconie en KIAW kunt u overmaken op banknummer NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk, Schoonrewoerd met duidelijke vermelding van Diaconie of KIAW.

Koster

Door omstandigheden was het lastig om het rooster voor de kosters rond te krijgen. Harm Abma is gevraagd om ons team te komen versterken. Hij heeft toegezegd dat graag te willen doen. Wij zijn er enorm blij mee. Harm, welkom in ons team.
Namens de kosters, Marian van de Water

Bezoek kerkdienst

Zoals al eerder vermeld hebben we onze kerk zo ingericht, zodat we op een veilige manier weer met max. 30 mensen een kerkdienst kunnen bijwonen. U bent van harte welkom! Ook voor aankomende zondag, 21 juni, zijn er nog plaatsen beschikbaar. Wilt u komen, meld u zich dan wel even aan bij Bep van Zanten.
Bij de vorige gemeentebrief vindt u het coronaprotocol van onze kerk. Wilt u het nog een keer ontvangen? Laat het gerust even weten, we sturen het u graag nog een keer toe.
Namens het coronateam, Bep van Zanten, Hans Lemcke, Dick Stoffelen en Christel Lodder

Aanvulling op het Corona-Protocol

Na de versoepelingen is het ook weer mogelijk om in de kerk te vergaderen. In De Lichtkring hebben we speciaal hiervoor een ruime opstelling geplaatst waarbij we aan de 1,5meter afstand regel kunnen voldoen. Maar……het Coronavirus waait nog steeds rond. We hebben ons als kerk dan ook aan diverse regels te houden waaronder het goed schoonmaken. De vraag aan u, wanneer er met een commissie / groepje vergadert of samen gekomen wordt, wilt u dan na afloop de tafels, deurknoppen, keukenwerkblad etc. even schoonmaken? Zo kan een volgende commissie zorgeloos aan de tafels plaats nemen. Op deze manier komen we SAMEN verder!
NB: Gebruik van de kerk ALTIJD vooraf melden bij Gerrit en Els Middelkoop.
Hartelijke groet, De corona coördinators

Nieuw jaarboekje 2020-2021

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een nieuw, actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2020-2021 aan mij door willen geven? Het is ook prettig als u even laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen doorgeven vóór 7 augustus aan ondergetekende. Bij voorbaat hartelijk dank,
Bé de Jong

Orde van dienst zondag 21 juni

Voorganger: Drs. Aaldert van Soest
Organist: Johan de Leeuw

Orgelspel
Welkom door ouderling
Aanvangslied: Psalm 139:1 en 2 (Heer die mij ziet zoals ik ben)
Bemoediging en groet
Psalm 139:14 (Doorgrond, o God, mijn hart)
Gebed
Lied 314: 1 en 3 (Here Jezus om uw woord)
Lezing: Spreuken 4 : 1-9 en 20-27
Lied 51b (Create in me a clean heart)
Overdenking: Waak over je hart!
Lied 836:1,4,5 (O Heer, die onze Vader zijt – evt. op de oude melodie, LvdK 463)
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Slotlied: 418: 1,2,3,4 (God, schenk ons de kracht)
Zegen
Orgelspel

NB: alle liederen in deze dienst zijn aangedragen door gemeenteleden

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij &quot

Alle nieuwsberichten