Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-23

Terugblik Pinksterdienst

Vorige week vierden we op een bijzondere manier het Pinksterfeest in de kerk. In de dienst, met ds. Piet van Midden als inspirerende voorganger, was er ook een speciaal moment: de Pinksterquiz. Voor alle luisteraars van 8+ tot en met 80+ was er een Bijbeltekst in zeven talen. En welke talen werden voorgelezen? Na de dienst kon de oplossing doorgebeld worden. Hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. De snelste inzender met de juiste antwoorden was Nel Versteeg. Zij kreeg als prijs een gesigneerde Groeibijbel van Piet van Midden, een bijzondere bijbel voor tieners (en ouders). De correcte talen zijn 1. Nederlands 2. Latijn 3. Engels 4. Hebreeuws 5. Duits 6. Grieks 7. Frans
Alle deelnemers bedankt voor hun enthousiasme.

Omzien naar elkaar

Houd moed. Heb lief! Woorden die te lezen zijn op vlaggen en banners bij diverse kerken in ons land. De basis van deze bemoedigende woorden komen uit 1 Korinthe 13 vers 7: ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal). Het is de liefde die ons moed geeft en verbindt! Blijf naar elkaar omzien en schroom niet om ons te bellen als u een gesprek wilt met één van ons. Onze telefoonnummers zijn te vinden op pagina 3 en 4 van het jaarboekje.
Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Bevestigingsdienst 14 juni

In de kerkdienst van zondag 14 juni zullen een aantal kerkenraadsleden en pastoraal medewerkers aftreden en anderen hun plaats innemen. Aftredend zijn Jan van Beuzekom als ouderling, Nel Versteeg als pastoraal medewerker, Jannie den Braven als pastoraal jeugdmedewerker en Arend Niebeek als scriba. Wij zijn heel dankbaar, dat nu verschillende vacatures kunnen worden ingevuld: Jannie Brouwer-Dank zal worden bevestigd als ouderling (wijk C) en nog een vacature ouderling in wijk B zal worden ingevuld door Richard van Bijlevelt, die deze taak op zich wilde nemen voor de komende 2 jaar, die hij naast zijn taak als ouderling in speciale dienst (binnen het team bij overlijden) nog bij de kerkenraad vervuld. De ontstane vacature pastoraal medewerker in wijk D (omdat Hans en Janny er nu ouderling worden) zal worden vervuld door Jerry Middelkoop, die al jaren dit werk in wijk C heeft vervuld. Hans en Janny zullen op een nog niet bekend tijdstip worden bevestigd. De opvolging van het scribaat is gelukkig ook voor elkaar gekomen: Jolanda Lemcke wordt bevestigd als scriba en Marian van de Water wordt aangesteld als scribaat-medewerker. Zo zijn de wijkteams en de meesten van de overige vacatures gelukkig weer compleet. Blijven nog niet ingevuld de volgende vacatures: een diaken, een pastoraal jeugdmedewerker, een ouderling-kerkrentmeester (omdat Arie van Buuren met deze taak stopt nu hij voorzitter is). Maar we hopen, dat er nog gemeenteleden te vinden zijn, die deze posten willen vervullen.

Afscheid en welkom

We zijn dankbaar dat we in deze tijd toch bijna alle vacatures voor de ambten hebben kunnen invullen. Normaal gesproken zouden velen van ons in deze feestelijke dienst aanwezig zijn en na afloop de af- en aantredende ambtsdragers de hand schudden. Helaas kan dat nu niet, maar gelukkig hebben we de mogelijkheid om de dienst thuis mee te beleven en kunnen we de af- en aantredende ambtsdragers danken en bemoedigen door middel van een kaartje. Doet u mee? We wensen alle ambtsdragers en ons als gemeente een gezegende dienst toe.
Jannie van den Berg

Verkoop pastorie

We willen u laten weten dat de pastorie binnenkort in de publieke verkoop wordt gezet. Vorig jaar hebben we alle gemeenteleden al per brief geïnformeerd dat de pastorie verkocht gaat worden. De bestemming ‘bedrijfswoning’ vormde echter een belemmering de pastorie tegen normale voorwaarden te kunnen verkopen. In maart dit jaar heeft de gemeente Vijfheerenlanden de gewenste vergunning verleend voor de bestemming ‘burgerwoning’, dat is uiteindelijk gelukkig vrij eenvoudig en met weinig kosten gelukt. Wel moest van de gemeente Vijfheerenlanden een tweede parkeerplaats worden gemaakt achter de pastorie. De extra parkeerplaats en een nieuwe erfafscheiding zijn inmiddels door vrijwilligers van onze kerk gerealiseerd. De verkoop van de pastorie wordt gedaan door makelaar Van Ekeren Kuiper. Bij interesse in de pastorie kan worden gebeld met het kantoor van Van Ekeren Kuiper in Leerdam, tel. 0345-632100.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Bé de Jong

Orde van dienst zondag 7 juni

Voorganger: Ds. A. van Alphen-de Keijzer
Organist: Wilbert de Jong

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied: Lied 150a: 1,2
Stil gebed, bemoediging en groet
Zingen: Lied 150a: 3,4
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 305: 1,2,3
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Schriftlezing: Exodus 34: 1-9 en Mattheüs 22: 34-39
Zingen: Lied 310: 1,2,3,4,5
Preek
Zingen: Lied 320: 1,2,3,4,5
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 670: 6,7
Dankgebed en voorbeden, Onze Vader
Slotlied: Lied 422: 1,2,3
Zegen
Orgelspel

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij &quot

Alle nieuwsberichten