Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-08

Zangdienst

Vandaag, zondagmorgen 23 februari, gaan we weer zingen! Tineke van Ooijen gaat bij ons voor en deze ochtenddienst staat echt bol van het zingen. Van kinderliederen tot prachtige psalmen met de bovenstem groep Lux Mundi. Van populaire liederen tot ontroerende en in tekst en melodie bezielende liederen. En vaak heeft zo’n lied een verhaal. Ook die verhalen gaan we delen. Muziek en zang hebben samen een bijzondere kracht. Van de kerkvader Augustinus (354-430) is de puntige uitspraak: ‘Zingen is dubbel bidden’. Je lichaam en ziel doen eraan mee. Door het zingen hebben we contact met God en met elkaar. Kom dat beleven en ervaren op zondag 23 februari.

Collecte Veertigdagentijd zondag 1 maart Kerk in Actie

De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten.
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij Bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage. Hartelijk dank!

Senioren

Donderdag 27 februari hopen we als senioren weer bij elkaar te komen. Voor deze middag hebben we als gast uitgenodigd dhr. Ad van der Rhee. Het onderwerp waar hij over zal spreken is: Het watermanagement in Nederland, toegespitst op de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en Krimpenerwaard, in heden en verleden. Het gaat daarbij o.a. over polders, waterschappen, functie en werking van molens, overstromingen en bescherming van onze dijken. Een actueel onderwerp, nu we de afgelopen weken weer te maken hebben gehad met hoge waterstanden en flinke stormen. Dhr. Van der Rhee is, naast chemicus en dichter, vrijwillig werkzaam als gids bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. Hij is zeer goed ingevoerd in het onderwerp dus het zal zeker een interessante middag te worden. U bent allen weer van harte welkom.
De middag begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Wilt u vervoer, neem dan contact op met Arie de Ruijter.

Gemeentevergadering en voordracht ambtsdragers

In de hal van De Lichtkring liggen de jaarlijkse, persoonlijke uitnodigingsbrieven weer voor u gereed voor de gemeentevergadering van 11 maart, na afloop van de eredienst op deze Biddag voor gewas en arbeid. Er komen weer vacatures van kerkenraadsleden, omdat er jaarlijks weer enkelen aftredend zijn. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de huidige en de toekomstige vacante plaatsen zo mogelijk allemaal in te vullen. Daarom doen wij hierbij een oproep om namen in te vullen van kandidaten, die u geschikt acht voor de verschillende functies. De kerkenraad zal dan – gesteund door u – gemeenteleden gaan vragen zich voor de komende periode in te zetten voor het kerkenwerk. Achter de uitnodigingsbrieven vindt u het opgaveformulier hiervoor. Wilt u uw antwoordformulier, waarop u gemeenteleden kunt voordragen voor diverse functies, (ondertekend met uw naam en handtekening) inleveren! Dit kan tot uiterlijk 11 maart in het opgave-kistje onder het prikbord in De Lichtkring of bij de scriba. U kunt, als u dat wilt, het verslag van de laatst gehouden gemeentevergadering 1 december 2019 nog bij mij opvragen. Graag zoveel mogelijk digitaal: scriba@gkschoonrewoerd.nl.
scriba Arend Niebeek

Boekenschuur

Hoewel onze oproep om boeken gratis op te komen halen grif is beantwoord en we afgelopen dinsdag veel bezoekers hebben gehad, die ook veel boeken hebben meegenomen liggen er nog steeds veel boeken te wachten op lezers. Het zou toch erg jammer zijn, dat die naar het oud papier gaan. Daarom kunt u zaterdagmorgen (10-12 uur) en dinsdag aanstaande (19-20 uur) nog volop boeken komen halen. Wij zijn ook al erg geholpen, als u een stapel boeken meeneemt en die thuis in uw container oud papier doet. Want om nog te moeten betalen voor een container vinden we toch wel jammer. Met elkaar kunnen we de schuur (voor 31 maart) tijdig leeg krijgen voor de oplevering.
Arend Niebeek

Beamerteam

We hopen binnen afzienbare tijd een start te maken met het samenstellen van een beamerteam. De vraag is of ieder die geïnteresseerd is om daarin mee te doen zich wil aanmelden. We beschikken inmiddels over een aantal namen, maar hopen dit met een grotere groep te kunnen aanpakken. Zodra er voldoende namen zijn, maar vooral enthousiasme is om de schouders er onder te zetten willen we bij elkaar komen om gezamenlijk te kijken hoe alles is te organiseren. Graag willen we vooral ook een beroep doen aan onze jongeren om zich hiervoor aan te melden. Aanmelden kan bij alle leden van het CvK.

Gezellige maaltijd voor alleengaanden vrijdag 13 maart

Uw diaconie organiseert deze maaltijd voor de tweede keer en nodigt alle alleengaanden uit om gezellig met elkaar te komen eten. Dit jaar sluiten we met onze datum aan bij NL doet. De maaltijd wordt gehouden in De Lichtkring om 18.00 uur kunt u bij ons aanschuiven om samen lekker en vooral gezellig te eten. Wellicht kent u een alleengaande die u heel graag bij deze gezellige maaltijd wilt meebrengen, schrijft u die persoon dan ook in. Aanmelden hiervoor kunt u bij de diaconie tot uiterlijk zondag 8 maart. In De Lichtkring liggen intekenlijsten maar u kunt zich ook telefonisch of per email opgeven bij de diakenen. Wij doen dan de boodschappen en gaan voor u koken. Zin in deze gezellige maaltijd hebben wij nu al. Wij zien naar u uit,
de Diaconie

Herinnering

Denkt u ook deze zondag nog even aan de boodschappen voor de voedselbank? U kunt deze nog op zondag 23 februari en 1 maart inleveren. Ook uw statiegeldflessen kunt u nog in de boodschappenwagen doen in de hal.
de Diaconie

Bijbelstudie 26 februari

De Bijbelstudie gaat deze keer over Jacobus. De apostel waar we niet zoveel van horen. Het is een kort Bijbelboek in het nieuwe testament vol van rumoer en berispingen. Maar ook liefde voor de broeders en zusters in ons leven en de kerk. Kortom een Bijbelboek om te lezen en uit te diepen. Bent u of wordt u nieuwsgierig en wilt u samen met anderen hierover brainstormen kom dan de 26ste om 19.30 uur naar de consistorie.

Alle nieuwsberichten