Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-52

Nieuwjaarsdienst

In de dienst op nieuwjaarsmorgen wil ik met u stilstaan bij het thema ‘What’s in a name’. Psalm 8 en Lucas 2:21 zullen centraal staan. Na de overdenking zullen we met elkaar een medley zingen van liederen geënt op psalm 8. We beginnen met psalm 8 zelf en wel met de verzen 1 en 3. Daar gelijk achteraan de verzen 1 en 2 van Lied 8-B. We sluiten de medley af met het 1ste vers van Opwekking 70. Dit lied staat niet in het Liedboek dus noem ik het hier:

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Laten we als gemeente, met elkaar, dit nieuwe jaar een goede start geven. Vanaf deze plaats wil ik u en jullie allen, ook namens Harry, een voorspoedig en gezegend nieuwjaar toewensen.
Jannie van den Berg

Avondmaalscatechese

Op 6 januari is er tijdens de dienst Avondmaalscatechese voor de kinderen uit groep 1 t/m 8.
We luisteren naar een verhaal over een feest waar het eerst helemaal niet leuk was. Gelukkig gebeurde er iets, waardoor het daarna helemaal goed kwam. Het werd een geweldig feest! Op 13 januari mogen wij in de kerk de maaltijd van de Heer vieren. We hopen dat ook jullie erbij zijn!

Dank en Nieuwjaarsgroet

Beste mede-kerkgenoten,
Zo aan het einde van het jaar overdenk je wat er allemaal is gepasseerd. Grote en kleine momenten komen weer aan je voorbij. Blijdschap, verdriet, maar ook zorgen. Hoe zal het met ons als gemeente gaan? Wat zijn onze mogelijkheden? In het gesprek dat enkele kerkenraadsleden vorige week met twee PKN-leden hadden, bleken de voorgestelde opties inderdaad te bestaan, maar het bijbehorende financiële plaatje was beslist anders dan ons in eerste instantie was voorgehouden. We moeten er met elkaar nog eens goed over nadenken. De kerkenraad gaat zich daar komende weken opnieuw in verdiepen.
Niet alleen de kerkenraad is hard aan het werk. Er zijn ook héél veel mensen die zich inzetten om alles wat soms zo vanzelfsprekend lijkt in goede banen te leiden. Regelen dat er iedere zondag een predikant is, kerkdienst leiden of verzorgen, preeklezen, organisten regelen, muzikale begeleiding verzorgen, beamer bedienen, kindernevendienst verzorgen, oppassen, zorgen dat de kerk op tijd open en warm is, liederen op het bord zetten, geluid beheren, koffie zetten, schenken en weer opruimen, nieuwsbrieven opstellen, liturgieën maken, financiën beheren, allerlei meterstanden controleren, boodschappen bestellen en halen, de zalen beheren, theedoeken en tafelkleden (Avondmaal) wassen en strijken, bloemen verzorgen en wegbrengen, kaarten brengen of opsturen naar jarigen, gespreksgroepen leiden, catechese geven, jeugdwerk begeleiden, clubavonden verzorgen, seniorenmiddagen verzorgen, tuin bijhouden, grind harken, kerkpad vegen, schoonmaken, helpen bij de Rommelschuur, snoepjes inpakken en hiervoor het vervoer regelen, kerkauto rijden, roosters maken, bezoeken afleggen, pastorale zorg verlenen, de nood van de wereld in binnen- en buitenland onder de aandacht brengen, contacten met Saarmund onderhouden, kerstsamenkomst organiseren, kerstgroet verzorgen en rondbrengen, ledenadministratie verzorgen, het archief beheren, de website verzorgen, het kopieerwerk verzorgen, nieuwsbrieven rondbrengen, hand-en-spandiensten verrichten die niet nader genoemd zijn, enzovoorts. Dan is het logisch dat er met het vertrek van een predikant weleens iets niet gaat zoals u dat al jaren gewend was, omdat zij ook zaken regelde die wij heel gewoon vinden maar waar we niet op tijd bij stilgestaan hebben, zoals een liturgie op Kerstmorgen.
U ziet het: het is een hele lijst. Ik hoop oprecht dat ik niets, of iemands inzet, vergeten ben te benoemen. Weet dat, wat u ook doet, wel of niet zichtbaar of hier genoemd, enorm gewaardeerd wordt. Heel veel dank voor al uw persoonlijke inzet. Hierdoor zijn we samen kerk. Ik spreek dan ook de wens uit dat we in het komende jaar weer goed kunnen en mogen samenwerken om er een Gezegend nieuw kerkelijk jaar van te maken.
Ook in uw persoonlijke leven wens ik u veel Heil en Zegen voor het komende jaar.
Janet de Zeeuw-Brouwer (preses)

Alle nieuwsberichten