Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-46

Christelijk Gemengd koor Zout

Het koor Zout verleent aanstaande zondag medewerking aan de kerkdienst. Er zijn de afgelopen periode weer mooie liederen ingestudeerd, die we graag in de dienst aan u willen laten horen. We hopen met elkaar op een mooie dienst.

Beroepingswerk

Nadat er door ons een verzoek is ingediend bij de PKN om te mogen starten met het beroepingswerk is er deze week een gesprek geweest met een afvaardiging van het CCBB en een aantal kerkenraadsleden en leden van het College van Kerkrentmeesters. Een pittig, maar goed gesprek, waarvan de uitkomst niet helemaal meeviel. Duidelijk is dat onze financiële situatie voor de langere termijn zo is, dat ‘vooralsnog’ geen solvabiliteitsverklaring zal worden afgegeven.
Een drietal punten zijn hierbij genoemd:

  1. allereerst de onzekerheid van de benodigde onderhoudskosten voor de pastorie.
  2. de oplopende tekorten op langere termijn binnen de exploitatie van de kerk.
  3. het ontbreken van een duidelijke meerjaren-onderhoudsbegroting.
    Verder is er in dit gesprek aangegeven welke drie mogelijkheden er wel zijn, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het betekent dat er dus eerst huiswerk te doen is om een aantal zaken helder te krijgen.
    Voorzitter Cvk, preses en scriba

Kring Apostolische Geloofsbelijdenis

Zondagavond om 18.30 uur komen we bij elkaar om verder te gaan met het bespreken van de geloofsbelijdenis. Het onderwerp is: Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. We doen dit aan de hand van een preek van Willem Ouweneel. Na het beluisteren hiervan gaan we daarover in gesprek met elkaar. Iedereen is van harte welkom.
Adri van Beuzekom

Bijbelstudie

Voor de Bijbelstudie op woensdag 21 november vragen we u het volgende te lezen: 1 Samuel 8 en Hoofdstuk 3 Zware teleurstelling.
Aafje en Dineke

Seniorenmiddag

Een maand is zo voorbij. Niet ongemerkt natuurlijk. Er gebeurt van alles: maatschappelijk, politiek, bij familie, bij vrienden of bij onszelf. Veel van de gebeurtenissen om ons heen hebben onze belangstelling of raken ons en willen we delen met anderen. Een van de momenten waarop dat kan is op de seniorenmiddag.
We gaan er weer een gezellige middag van maken, deze keer met gezelschapsspelen, zoals o.a. sjoelen, rummikub, klaverjas en bijbelquiz en scrabble. We zitten weer in de wintertijd, dus een goede oefening in deze spelen kan geen kwaad. En onder het spelen, natuurlijk even bijpraten.
Was u er de vorige keer, kom dan weer. Was u er nog niet, probeer het een keer. We nodigen u van harte uit op donderdag 22 november a.s. om 14.00 uur in De Lichtkring. En evenals de vorige keer: neem gerust een ander mee! De middag duurt tot ongeveer 16.00 uur.

De Rommelschuur

Op zaterdag 24 november is de Rommelschuur open van 9.00 – 12.00 uur. Er zijn al wat kerstartikelen te koop, maar dit is een voorproefje van onze kerstmarkt op 8 december. Voor deze markt maken we op vrijdag 7 december kerstbloemstukjes. We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die ons op die vrijdag kunnen helpen. We maken de kerststukjes vanaf 9.00 – 14.00 uur, ook als u een uurtje kunt komen is dat prima, alle hulp is welkom! Verder zijn we nog op zoek naar hulp bij de koffiekraam en bij de verkoop in het kerstschuurtje. Geeft u zich op bij Ineke Broekhoff.
Commissie De Rommelschuur

Schoonmaak

Graag wil ik iedereen bedanken voor hun inzet die ons geholpen heeft met de schoonmaak. We zijn wel heel erg teleurgesteld dat er zo weinig mensen zijn die ons zijn komen helpen.
Nel den Hartog

Alle nieuwsberichten