Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2018-10

Heilig Avondmaal

Vandaag worden we weer uitgenodigd door Jezus: om bij Hem aan tafel te gaan. Het blijft bijzonder! Lied 975:4 zegt het zo:
“Jezus roept ons tot zijn tafel, breed en wereldwijd gedekt,
waar de kerk bezit haar aardse hemelse ontmoetingsplek.
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, deel het lied van liefde weer,
deel het feest voor heil’ge zondaars, wees te gast bij God de Heer.”
Jezus roept ons, Hij nodigt ons uit. Het enige dat wij hoeven doen is aanschuiven! Weet je welkom.

Biddag voor gewas en arbeid

Bidden voor je eigen dorp of stad, hoe vaak doe je dat? En stop je energie in de plaats waar je woont? God roept ons ertoe op, lees Jeremia 29:4-7 maar eens. Dat bijbelgedeelte zullen we a.s. woensdagavond ook lezen en overdenken, op Biddag. Kom, en bid mee!
ds. Gerlinde van den Berg-de Haan.

40-dagentijd collecte bij het HA

“Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda”
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.
Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
Door de jarenlange oorlog in Noord-Oeganda zijn veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Vooral mannen vluchten in drankgebruik en vrouwen krijgen te maken met huiselijk geweld. Kinderen in gezinnen hebben zwaar te lijden onder deze omstandigheden. Medewerkers van Mothers’ Union gaan naar de dorpen en geven speciale cursussen aan vrouwen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Mothers’ Union biedt deze cursussen aan vrouwen én hun mannen aan, waardoor zij samen leren respectvol met elkaar om te gaan.
Ook leren ze de vrouwen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven over hiv/aids, worden vrouwen getraind in het omgaan met conflicten en wordt de positie van vrouwen in de kerk versterkt. Deze activiteiten zijn zeer succesvol. Moeders voelen zich door dit netwerk gesterkt om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp

Uitnodiging gemeentevergadering

Denkt u nog aan de gemeentevergadering op woensdag 14 maart na de kerkdienst met als thema: “Toekomst en welzijn van onze kerk”? U bent allen van harte uitgenodigd. We hopen, dat De Lichtkring vol zal zitten en vooral dat de jongere gemeenteleden goed vertegenwoordigd zullen zijn. Het gaat over onze maar vooral hun toekomst in onze kerk! En tenslotte nog een herinnering: denkt u er nog aan de formulieren in te leveren met namen van gemeenteleden, die u geschikt acht als ambtsdrager en/of pastoraal medewerker, ondertekend met uw naam en handtekening.
Scriba Arend Niebeek.

Kring Openbaring

Op zondag 18 maart komen we als Openbaringkring weer bij elkaar. Aan de hand van beelden gaan we in grote lijnen nog een keer door Openbaring heen, want door te focussen op details raak je snel de grote lijn kwijt. Die willen we in 1 of 2 avonden weer oppakken en de zegen ervaren die ons in Op. 1:3 beloofd wordt. Iedereen is van harte welkom!

Financiën

Aan het eind van het kerkelijk seizoen zijn er 5 ambtsdragers aftredend. Naar aanleiding van de voorgedragen namen hopen we in de komende periode invulling te kunnen geven aan de ontstane vacatures. In de loop van dit jaar zullen we ook nieuwe mensen moeten vinden voor de uitvoering van de financiële zaken van onze kerk. Gedurende vele jaren is hieraan invulling en uitvoering gegeven door Fred Schweig. Hij heeft nu te kennen gegeven om per eind juni te stoppen als lid van het College van Kerkrentmeesters en per eind december als boekhouder/kassier. Met elkaar weten we dat hij aan deze dubbele taak op meer dan voortreffelijke wijze uitvoering heeft gegeven.
Volgens de voorschriften in de kerkorde behoren er echter twee mensen met de uitvoering van de financiële zaken belast te zijn. Het betreft dan een kassier/penningmeester en een boekhouder. Daarom zullen we in de komende periode zoeken naar iemand die als kassier/penningmeester de betalingen voor onze kerk op zich wil nemen, met de daarbij behorende administratieve handelingen. Maar ook voor de invulling van het boekhoudkundige deel gaan we naar iemand op zoek.
Namens het C.v.K. Freek de Jong

Paasgroetenactie

Onvoorwaardelijke liefde
De Paasgroet van dit jaar sluit aan bij het veertigdagenthema: ‘Ik zorg voor jou’. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Met een aantal vrouwelijke gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Ter Peel heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid gesproken over het thema van de 40dagentijd, ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Daarna verwerkten zij dit samen in een werkstuk, waarin u een hart, maar ook een kruis kunt ontdekken.
Stuur een Paasgroet naar mensenrechtenactivisten en gedetineerden. Zo’n Paasgroet doet goed. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat de ontvangers zich realiseren dat er aan hen wordt gedacht

Alle nieuwsberichten