Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-40

Zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw

In 2012 heeft de Commissie Beleid advies uitgebracht aan onze kerkenraad. Het advies gaf aan dat zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw in onze gemeente mogelijk zou kunnen zijn. Dit advies werd gegeven op basis van de vele gesprekken die in onze gemeente zijn gevoerd over dit onderwerp. Toch meende de commissie, mede op basis van die gesprekken, tevens te adviseren deze mogelijkheid van zegenen toen nog niet te bieden, omdat de verschillende standpunten m.b.t. geloof en bv. homoseksualiteit juist naar voren kwamen, wanneer het over de zegening van die relaties ging. Daarom werd geadviseerd om ons nog verder te verdiepen in de vraag: Wat betekent Gods zegen voor ons als gelovigen? De kerkenraad was voornemens om aan het eind van dat kerkelijk jaar, na de gemeente gehoord te hebben, een besluit te nemen.
Zoals we allen weten heeft de kerkenraad, als gevolg van de ziekte van onze predikant en daarmee het onvoldoende kunnen verlenen van pastorale zorg, de besluitvorming tijdelijk stopgezet. Inmiddels zijn we drie jaar verder en heeft de kerkenraad, zoals in de laatst gehouden gemeentevergadering al is gezegd, het onderwerp weer op de agenda gezet en is zij voornemens hierover een besluit te nemen.
Vandaag gaat ds. K. Spronk bij ons voor. Op verzoek van de kerkenraad zal hij in zijn prediking in het bijzonder aandacht besteden aan de betekenis van de zegening. Na de dienst zal met ds. K. Spronk de preek worden nabesproken. We nodigen u allemaal van harte uit om aan die preekbespreking deel te nemen. We hopen zo meer inzicht te krijgen in de betekenis van de zegening.
De kerkenraad zal zich in de komende maanden beraden over genoemd onderwerp en is voornemens om in februari 2017 hierover een voorgenomen besluit te nemen. In de gemeentevergadering van 8 maart zal dit voorgenomen besluit aan de gemeente worden voorgelegd, waarna, na de gemeente gehoord te hebben, in april 2017 een definitief besluit zal worden genomen.
Namens de kerkenraad, Ad Verhoeff

Lief en leed van onze jeugd

Graag horen wij van jullie wanneer er zaken spelen m.b.t. de kinderen/jongeren waar wij aandacht aan moeten besteden. Te denken valt aan ziekte, overlijden binnen de familie, slagen of zakken tijdens examenperiode etc. Zonder informatie vanuit de gemeente missen wij wellicht berichten die belangrijk zijn om ons werk als pastorale jeugdmedewerkers zo goed mogelijk uit te voeren. U vindt onze gegevens in het jaarboekje. Schroom niet om ons te benaderen!
Met vriendelijke groet, Jannie den Braven en Marjolijn Laurman-Ippel

Kring over Openbaring

Vanavond hopen we met de Openbaringkring hoofdstuk 6 te behandelen. Nadat in hoofdstuk 5 gebleken is dat alleen Jezus waardig is bevonden om de boekrol te openen, worden in hoofdstuk 6 de eerste zes zegels door Hem verbroken. Dat heeft grote gevolgen voor de aarde! Samen gaan we daar naar kijken, u zult heel wat herkennen! Iedereen is om 18.30 uur van harte welkom!!

Agenda kerkenraadsvergadering

Op de kerkenraadsvergadering van 1 september is afgesproken, dat wij in het vervolg onze agenda op de gemeentebrief zullen plaatsen. De eerstvolgende vergadering is donderdag 6 oktober en een verkorte weergave van de agendapunten kunnen wij nu dus hier vermelden: Opening / vaststellen agenda / bezinningsmoment n.a.v. het jaarthema / bespreking avondmaals-liturgieën met afvaardiging van de liturgiecommissie / verslag van gesprek met enkele gemeenteleden / verslag kerkenraadsvergadering 1 september / ingekomen stukken / rapportages / verslag classisvergadering 22 september / voorbereiden Gedachteniszondag / planning boekje Richtlijnen / rondvraag / sluiting.
scriba, Arend Niebeek

Meehelpen collecteren

De afgelopen jaren zagen we dat de kinderen uit kerk meehielpen met collecteren. Een heel leuk gezicht! Voor het meehelpen werden roosters gemaakt. Wij merkten het afgelopen jaar dat sommige kinderen -ondanks het rooster- niet aanwezig waren in de dienst. Vanwege de investering om het rooster te maken, hebben we besloten dat er geen nieuwe roosters worden gemaakt. Maar dat er tijdens de kindernevendienst wordt geïnventariseerd welke kinderen willen meehelpen met collecteren. Dus vind je het leuk om mee te helpen? Dan mag je dit zeggen tijdens de kindernevendienst en wordt er gekeken wie er aan de beurt is.
Marjolijn Laurman-Ippel

Gezamenlijke zendingsavond

Als zendingscommissies van de drie kerken uit ons dorp hebben weer een zendingsavond georganiseerd. Op donderdagavond 20 oktober komt er een spreker van Open Doors vertellen over de vervolgde kerk. Wereldwijd worden miljoenen christenen gediscrimineerd, mishandeld of zelfs gedood om hun geloof. Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over je geloof kunnen praten

Alle nieuwsberichten