Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-39

Zegenen

Zegenen van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw.
In 2012 heeft de Commissie. Beleid advies uitgebracht aan onze kerkenraad. Het advies gaf aan dat zegening van andere levensverbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw in onze gemeente mogelijk zou kunnen zijn. Dit advies werd gegeven op basis van de vele gesprekken die in onze gemeente zijn gevoerd over dit onderwerp. Toch meende de commissie, mede op basis van die gesprekken, tevens te adviseren deze mogelijkheid van zegenen toen nog niet te bieden, omdat de verschillende standpunten m.b.t. geloof en bv. homoseksualiteit juist naar voren kwamen, wanneer het over de zegening van die relaties ging. Daarom werd geadviseerd om ons nog verder te verdiepen in de vraag: Wat betekent Gods zegen voor ons als gelovigen? De kerkenraad was voornemens om aan het eind van dat kerkelijk jaar, na de gemeente gehoord te hebben, een besluit te nemen.
Zoals we allen weten heeft de kerkenraad, als gevolg van de ziekte van onze predikant en daarmee het onvoldoende kunnen verlenen van pastorale zorg, de besluitvorming tijdelijk stopgezet.
Inmiddels zijn we drie jaar verder en heeft de kerkenraad, zoals in de laatst gehouden gemeentevergadering al is gezegd, het onderwerp weer op de agenda gezet en is zij voornemens hierover een besluit te nemen.
Op 2 oktober gaat ds. K. Spronk, zoals u op de gemeentebrief kunt lezen, bij ons voor. Op verzoek van de kerkenraad zal hij in zijn prediking in het bijzonder aandacht besteden aan de betekenis van de zegening. Na de dienst zal met ds. K. Spronk de preek worden nabesproken. We nodigen u allemaal van harte uit om aan die preekbespreking deel te nemen. We hopen zo meer inzicht te krijgen in de betekenis van de zegening.
De kerkenraad zal zich in de komende maanden beraden over genoemd onderwerp en is voornemens om in februari 2017 hierover een voorgenomen besluit te nemen. In de gemeentevergadering van 8 maart zal dit voorgenomen besluit aan de gemeente worden voorgelegd, waarna, na de gemeente gehoord te hebben, in april 2017 een definitief besluit zal worden genomen.
Namens de kerkenraad, Ad Verhoeff

Startzondag ‘Deel je leven’

Afgelopen zondag beleefden we de startzondag. Het begin van een nieuw seizoen vol kerkelijke activiteiten. En al die activiteiten onder het samenbindende thema: ‘Deel je leven’. Een behoorlijk aantal gemeenteleden was aanwezig: ouderen, jongeren, kinderen. Met elkaar konden we in een fotospeurtocht de kennis over ons dorp delen en ook met elkaar de maaltijd delen. Maar ook in de diensten konden we samen luisteren en zingen en zo ons geloof delen. Voorwaar een goed begin van dit seizoen. Laten we met elkaar hopen dat het enthousiasme in het delen van je leven in de komende tijd vorm en verdieping krijgt in onze gemeente. De vele activiteiten bieden daar volop gelegenheid voor.
Graag willen we de commissies en allen die betrokken waren bij de organisatie van deze startzondag hartelijk bedanken voor hun inzet. We wensen ieder voor de komende tijd, bij het organiseren van alle kerkelijke activiteiten, veel sterkte en enthousiasme toe, maar vooral Gods zegen over alle inspanningen.
Namens de kerkenraad, Ad Verhoeff

Stoelen kerkenraad

Onlangs hebben wij u op de hoogte gesteld van het voornemen van de kerkenraad om niet meer op de stoelen links van het podium te gaan zitten, maar links vooraan op de eerste rij. Deze wijziging gaat a.s. zondag -25 september- voor het eerst in. Wilt u daar s.v.p. rekening mee houden.
Arend Niebeek – scriba

Aandachtspunten

Het nieuwe kerkseizoen is begonnen. Er staan weer veel activiteiten gepland in De Lichtkring en onze kerk. Dat is natuurlijk fantastisch. Bij de activiteiten wordt meestal gebruik gemaakt van boodschappen en materialen. Na een activiteit blijft er vaak het nodige staan zoals servies, boodschappen, lege flessen en soms meubilair. Het CvK vraagt hier uw/ jullie aandacht voor. Laat De Lichtkring netjes achter. Ruim gebruikte materialen en meubels op, breng overgebleven boodschappen en lege flessen weg en zet aangebroken flessen en pakken voorzien van openingsdatum in de koelkast.
Nog een puntje wat onze aandacht vraagt: Na de zondagmorgendienst is het altijd heel gezellig, veel mensen blijven koffie/thee drinken en de kinderen een beker limonade. Het gebeurt regelmatig dat de kinderen dit niet in De Lichtkring opdrinken maar in de crèche of jeugdruimte. Onze vraag is: ouders, willen jullie erop letten dat de limonade in De Lichtkring wordt opgedronken? Willen jullie bij het weggaan ook even in de nevenruimte kijken of er toch een beker of gebruikte spulletjes staan en het even opruimen? Zo kan iedereen op een prettige en fijne manier gebruik maken van een opgeruimde Lichtkring.
Iedereen alvast bedankt namens het College van Kerkrentmeesters.

Boekenkar – voedselbank

Vrijdag 16 september hebben we met de ‘snoepjeskar’ van onze kerk weer artikelen van Ad en Tineke’s Dagwinkel naar de Voedselbank in Leerdam gebracht. Dit is net als voorgaande jaren bekostigd door de opbrengst van de Boekenkar en aangevuld door de Rommelmarkt tot 500 euro en Ad zorgde als vanouds voor alle artikelen ook weer tegen inkoopsprijs voor het goede doel. Omdat de voorjaarsvakantie erg regenachtig was hebben we alleen in de grote vakantie de boekenkar kunnen benutten. We hebben niet als voorgaande jaren gewacht tot na de herfstvakantie, omdat in die periode veel giften van kerken komen en er juist nu behoefte was aan diverse artikelen.
Boekenafdeling Rommelmarkt

Jeugdclub / Rock solid / Soos

Hallo jongelui, je leest het hier, maar ook via groepsapp en email worden jullie uitgenodigd voor een nieuw seizoen van de clubs. En om maar gelijk met de uitsmijter te beginnen: er is dit seizoen ook weer een spetterend clubkamp. Maar voor het zover is, gaan we eerst leuke en gezellige clubavonden organiseren. Voor de club van de jongsten (19.00-20.15 uur) en de Rock Solid groep (19.30- 20.30 uur) is de dinsdagavond gepland. Voor de soos staat de vrijdag in de agenda om bij elkaar te komen. Hou dus de app en de mail goed in de gaten. Ook in de Klepper kun je er over lezen. Vraag vrienden en vriendinnen mee naar club (en kamp). Het wordt weer een topjaar. De eerste avond is voor de jongste groep op dinsdag 27 september en voor Rock Solid 4 oktober. Voor meer informatie: Petra Middelkoop.

Oproep zangdienst

Op zondag 23 oktober bereidt de liturgiecommissie in de avonddienst een zangdienst voor. Dat lijkt nog ver weg, maar goede voorbereiding vergt wat tijd. Daarom vragen we nu alvast uw aandacht voor:
We willen dat heel graag samen met u als gemeente doen en roepen u hierbij op om liederen aan te dragen. We willen er een opgewekte dienst van maken met veel opwekkingsliederen. Als thema hebben we gekozen: ‘Deel je vreugde met een lied’. Op de tafel in de gang zal de komende weken een inschrijflijst klaarliggen en u/je mag ook liederen mailen naar ondergetekende. We willen uw/jouw favorieten graag uiterlijk vrijdag 23 september binnen hebben, dan maken we er een mooie dienst omheen.
Het zou ook heel leuk zijn om wat extra instrumenten bij deze dienst in de begeleiding te hebben. Bespeel je een instrument/ bespeelt u een instrument en wil je/wilt u meedoen, geef je/u op. Uiteraard gaan we dan ook even enkele keren oefenen, maar dat spreken we later af. Tenslotte zoeken we enkele enthousiaste zangers, zangeressen om de wat minder bekende liederen in te studeren en zo de gemeentezang te ondersteunen.
Kortom: (opwekkings)liederen, zangers, zangeressen en muzikanten gevraagd voor de zangdienst op 23 oktober. Opgeven uiterlijk tot 23 september.
Namens de liturgiecommissie, Jolanda Lemcke.

Alle nieuwsberichten