Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-23

Nieuwe ambtsdragers

In de morgendienst van 19 juni nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en mogen we nieuwe ambts- en taakdragers bevestigen en aanstellen.
In de vacature van diaken volgt Christel Lodder (Krooshofstraat 71, Zijderveld) Truus Bonouvrié op. Als preses zal in de kerkenraad plaatsnemen Ad Verhoeff (Diefdijk 24a Leerdam) en hij voorziet daarmee in de vacature. Als scriba volgt Arend Niebeek (Koningin Julianastraat 23, Schoonrewoerd) Wout Versteeg op. Arie van Buuren ( Middelkoop 39a, Leerbroek) volgt als ouderling-kerkrentmeester Arie de Ruijter op. Als pastoraal medewerker neemt Gerrie Visser (Kortgerecht 15, Schoonrewoerd) de plaats in van Arie de Ruijter en Nel Versteeg (de Bongerd 20, Schoonrewoerd) zal als extra pastoraal medewerker worden aangesteld.
We nemen géén afscheid van Jan en Bep van Zanten en Goos Bronkhorst. Omdat in beide vacatures van wijkouderling niet kon worden voorzien zijn zij bereid gevonden nog één jaar door te gaan met hun werk. Jerry Middelkoop heeft aangegeven nog voor een periode haar taak als pastoraal medewerker te willen blijven vervullen. Ds. Klaas Spronk gaat in deze dienst voor, maar onze eigen predikant, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan zal het afscheid van de “vertrekkende” en de bevestiging en de aanstelling van de “nieuwe” ambts- en taakdragers voor haar rekening nemen. Ieder is van harte welkom!
Namens de kerkenraad, Wout Versteeg

Collecte Werelddiaconaat

Hulp aan slachtoffers seksueel geweld. In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe roepen. De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps-)onderwijs om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 30 slachtoffers opvangen en begeleiden.

Collecte Rudolphstichting 12 juni a.s.

In De Glind en in de rest van Nederland ontwikkelt de Rudolphstichting vernieuwende projecten in de jeugdzorg. Zij richten zich op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Voor hen ontwikkelen en ondersteunen de Rudolphstichting gezinshuizen in heel Nederland. Ook zetten zij zich in voor jeugddorp De Glind door voorzieningen te subsidiëren en grond en gebouwen te beheren. De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven. Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met andere organisaties of personen. Zij hebben een directe relatie met het werkveld waarvoor het project is bedoeld. Dit garandeert dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van kinderen en jongeren die de hulp nodig hebben. In elk project werkt de Rudolphstichting toe naar verzelfstandiging, zodat het project ook zonder de financiële inbreng van de Rudolphstichting kan blijven bestaan. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg. Het doel is een omgeving te creëren waarin uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun toekomst. Sleutelwoorden die in alle projecten terugkomen: kleinschaligheid, gewoon leven, mogelijkheden en behoeften van het kind centraal. Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolphstichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

Kring Openbaring

Vorige maand hebben we de brieven aan Pergamum, Tyatira en Sardes behandeld. Deze zondagavond (5 juni) hopen we de brieven aan Filadelfia en Laodicea uit Openbaring 3 te bespreken. Ter voorbereiding kunt u eventueel Openbaring 3:7-22 lezen. Mochten we nog meer tijd hebben, dan starten we ook met hoofdstuk 4. Iedereen is weer van harte welkom, ook als u nog niet geweest bent!
Om 18.30 uur in de consistorie in de Lichtkring.
Werkgroep Openbaring

De Rommelschuur

Op zaterdag 11 juni is De Rommelschuur geopend van 9.00 – 12.00 uur. Vorige keer was het rustig bij ons, maar volgende week hopen we weer op meer mensen. De vakantie staat voor de deur

Alle nieuwsberichten