Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2019-10

Project veertigdagentijd

In het project gaan we op weg naar een nieuw begin. We gaan kijken naar allerlei dingen die je moet kunnen om een nieuw begin te maken. Elke week laten we ook een gemeentelid vertellen over de onderwerpen die in die week centraal staan. Er zijn nu al hele leuke en verrassende verhalen. Kom en luister mee!

Bekercollecte 10 maart 2019 40-dagentijd

Kerk zijn in woord en daad.
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. In Cuba verslechtert de economie en neemt de armoede toe. Daarmee groeit ook de diaconale taak van de kerk. Zo wil de kerk er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, voor zieken en voor kinderen met een problematische thuissituatie. Kerken zijn echter nog niet goed voorbereid op deze groeiende taak. Er is dan ook een grote behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba daarom met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Volgende week zondag (10 maart) collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie zoals op Cuba, zodat kerken in woord en daad kunnen getuigen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Kerk in Actie – werkgroep

Collecte 40-dagentijd 17 maart 2019

Verlaat de gevangenis….en dan?
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 vrijwilligers – veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten – werken in deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor (ex)gevangenen. Helpt u mee?
Kerk in Actie – werkgroep

Bijzondere diensten

De afgelopen weken hadden we 2 mooie en bijzondere kerkdiensten: Eerst de doopdienst van Anna Scherpenzeel waar veel gasten en ook kinderen bij aanwezig waren. Afgelopen week de jeugddienst waar ook veel jongeren waren. Fantastisch om te merken dat de samenwerking van de jongeren, de pastoraal jeugdmedewerkers met ondersteuning van de liturgiecommissie en de predikant leidde tot een zichtbaar en voelbaar thema over vluchteling zijn. De ouderling van dienst verwoordde het als een voorbeeld van een kerkdienst nieuwe stijl.
We gaan nog even door met de bijzondere diensten. Deze week is de 40-dagentijd begonnen waarin we ons voorbereiden op Pasen. De leiding van de kindernevendienst heeft weer een project voorbereid en hier weer extra tijd in gestoken. Wat zou het fijn zijn als ook hier weer veel kinderen bij aanwezig zijn. Wij als “grote mensen” genieten daar ook altijd weer van mee. Bovendien laat je door je aanwezigheid en deelname ook merken dat je de inspanningen van de leiding van de kindernevendienst waardeert. Als kerkenraad doen we dat zeker. Laat dat nog maar weer eens vermeld worden. Daarbovenop komt nog, dat we vandaag ook uitgenodigd zijn om bij God aan tafel te schuiven. Wat zou u er van vinden om gasten uit te nodigen voor een maaltijd, te benadrukken dat ook de kinderen welkom zijn, om dan op de afgesproken dag te merken dat meer dan de helft van de genodigde gasten niet op komt dagen. Zou u zich dan teleurgesteld voelen? Nou ik wel. Zou dat voor God misschien ook zo zijn? De diakenen hebben alles voorbereid, de tafel staat gedekt. U neemt de uitnodiging toch wel aan? Er is op u en jou gerekend.
Janet de Zeeuw (preses)

Uitnodiging gemeenteavond 13 maart

De bijzondere diensten houden niet op. Volgende week woensdag 13 maart, als tussendoortje op de zondagse diensten, mogen we ook samen komen in de kerk om te bidden voor gewas en arbeid. Aansluitend aan deze dienst zal de gemeente vergadering plaatsvinden. Op deze avond zullen de financiën, het beroepingswerk, de pastorie en de komende zoektocht naar ambtsdragers worden besproken. Heeft u uw briefje met voordrachten al ingeleverd? We hopen dat u ook hier weer met ons als kerkenraad over wil nadenken en spreken. U leest het goed. Er is de komende tijd veel te doen in de kerk. We hopen op uw aanwezigheid en deelname. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.!!
Janet de Zeeuw (preses)

Beroepingscommissie

Donderdagavond 7 maart 2019 is de beroepingscommissie geïnstalleerd en heeft zij haar opdracht van de kerkenraad ontvangen om aan het werk te gaan. We wensen hen plezier maar ook, Gods onmisbare zegen bij deze taak.
Janet de Zeeuw (preses)

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 11 maart a.s. komen we als gespreksgroep ‘rondom 30’ voor de vijfde keer dit seizoen bij elkaar rondom het boekje: ‘De hoop die in ons leeft’. We lezen verder in de brief van Petrus en wel 1 Petrus 2 vers 1 t/m 10, waarin Petrus ons voorhoudt dat wij priesters zijn. Als voorbereiding kun je alvast blz. 42 t/m 47 van het boekje doorlezen. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Saarmund

Het weekend Saarmund komt er weer aan! Onze partner gemeente heeft al aan de bel getrokken: Met hoe velen komen jullie? Als het onze beurt is om de mensen te ontvangen staan wij net zo goed te trappelen: hoeveel en wie!! Zodra je dat weet kun je het weekend gaan inplannen. Je kunt niet overal zomaar met een groep van 60 man binnenvallen!!
In grote lijnen zal het weekend weer overeenkomst vertonen met andere jaren. Het weekend is dus van vrijdag 3 mei vertrekken ca. 8 uur en we plannen de zondagavond 5 mei weer terug in Schoonrewoerd aan te komen. We worden daar weer opgewacht door de gastgezinnen. Voor velen is het een weerzien met al jaren bekende gezichten en voor anderen kan het een eerste kennismaking zijn met hun gastgezin. Zo gaat dat eigenlijk al vele jaren, de een wil graag terug bij bekenden en anderen vinden het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. We hopen medereizigers van alle leeftijden de mogen begroeten.
Verder zoeken we voor de zaterdagavond nog mensen die iets creatiefs op de planken kunnen/willen zetten. Laat je gedachten alvast eens gaan, met wat voor spel, cabaret, quiz, teken gebeuren of noem maar op, waar we hen en misschien ook onszelf mee kunnen verrassen. Daarvoor roepen we alle Saarmundgangers van te voren nog wel bijeen om de diverse zaken met elkaar te overleggen.
We hopen op veel aanmeldingen zodat we samen met onze geloofsgenoten, over grenzen heen, een inspirerend en motiverend weekend mogen beleven. Om de Holland Kreis in Saarmund voldoende tijd te geven willen we graag de aanmeldingen uiterlijk 17 maart 2019 ontvangen.
De Saarmund commissie

Vaste vrijwillige bijdrage

Inmiddels zijn alle brieven weer bezorgd waarin wij als college van kerkrentmeesters vragen om aan te geven waarop we in het komende jaar mogen rekenen wat betreft uw financiële bijdrage. Het zou mooi zijn als u op korte termijn de brief in zou willen vullen. Indien u in de gelegenheid bent om hem op zondagmorgen mee te nemen en hem en af te geven aan één van de commissie leden dan scheelt dat weer veel ophaalwerk (een aantal mensen zit wat krap in de beschikbare tijd). Ook op 13 maart, de gemeentevergadering na bidstond, is misschien een mooie gelegenheid om uw brief in te leveren.
Namens het college van kerkrentmeesters, Freek de Jong

Kandidaat ambtsdragers voordragen

U hebt nog tot woensdag 13 maart op de gemeentevergadering de tijd om uw formulier in te vullen. U kunt het afgeven bij de scriba of in het bakje in De Lichtkring stoppen. Wij weten hoe moeilijk het is om nieuwe collega-ambtsdragers te vinden, maar doen ons best. Als u dat ook zo veel mogelijk wil doen, bijvoorbeeld door eens goed onze adressenlijst in het jaarboekje door te spitten en uw formulier in te vullen zijn wij u daar beslist heel dankbaar voor. U weet hoe belangrijk het is voor het goed functioneren van onze kerkelijke gemeenschap, dat de vacatures zoveel mogelijk vervuld kunnen worden.
Scriba Arend Niebeek

Uitnodiging

Uitnodiging lezing Tweede Wereldoorlog in Schoonrewoerd.
Van de commissie ouderen van de Hervormde gemeente is een uitnodiging gekomen gericht aan de senioren van onze kerk en die van de Hersteld Hervormde kerk om woensdag 20 maart om 14.30 uur aanwezig te zijn in het kerkelijk centrum van de Hervormde gemeente. Dan zal dhr. Reyald Bogerd komen vertellen over Schoonrewoerd in oorlogstijd. Het zal met name over de radarpost gaan en over de dood van Willem de Weerd en wat dit allemaal te maken had met de Slag om Arnhem. En hij laat daar ook een film zien, die hij heeft gemaakt over dit onderwerp voor de kinderen op de Noachschool, waar hij ook hierover heeft verteld. Als u foto’s van Schoonrewoerd en omgeving uit die tijd hebt kunt u die meenemen en laten zien en eigen herinneringen delen.
Scriba Arend Niebeek

Alle nieuwsberichten