Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2016-21

Taizéviering

Vanavond (zondagavond) kunt u deelnemen aan een Taizéviering, een speciale avonddienst die wordt vorm gegeven door de liturgiecommissie. Taizé staat voor: elkaar ontmoeten. In de ontmoeting ontdek je dat wegen van eenheid geopend kunnen worden. Dit schept een stevige basis om te werken in een wereld die verwond is door verdeeldheid, geweld en eenzaamheid. In een Taizéviering wordt veel gebeden en biddend gezongen. “Bidden bevrijdt ons niet van wereldse zorgen. Integendeel, bidden is een daad van verantwoordelijkheid: hoe meer je in alle eenvoud bidt, des te meer je uitgenodigd wordt om lief te hebben en dat uit te dragen in je leven.” (citaat van Frère Roger)
22 mei kunnen wij elkaar en God ontmoeten in zo’n bijzondere viering waarin stilte, meditatie, zingen en gebed centraal staan. Wees welkom. Thema van onze viering is: “Slechts in Uw stilte kan ik wonen”.
Namens de liturgiecie. Jolanda Lemcke

Gebedskring Hervormde Gemeente

U wordt door de Hervormde Gemeente weer van harte uitgenodigd om mee te doen met de gebedskring. Deze zal gehouden worden woensdag 25 mei 2016. U bent dan ’s avonds vanaf 19.45 uur welkom in de consistorie van de Hervormde Gemeente.
Wout Versteeg.

Nieuwe ambtsdragers

Binnenkort nemen we afscheid van enkele ambtsdragers. De kerkenraad is dan ook verheugd en dankbaar u te kunnen melden dat er weer gemeenteleden bereid zijn gevonden enkele vacatures in te vullen.
In de vacature van diaken neemt Christel Lodder de plaats in van Truus Bonouvrié. Als scriba neemt Arend Niebeek de plaats in van Wout Versteeg. Als ouderling kerkrentmeester neemt Arie van Buuren de plaats in van Arie de Ruijter.
Tevens zijn er op dit moment 3 gemeenteleden bereid gevonden om de taak van pastoraal medewerkster op zich te nemen. Jerry Middelkoop heeft aangegeven nog een periode door te willen gaan. Daar maken we uiteraard graag gebruik van. Nieuw zijn Gerrie Visser en Nel Versteeg. Hoe de indeling binnen de wijken gaat worden is op dit moment nog onderwerp van gesprek, maar hier wordt u later over geïnformeerd.
Naast dit positieve nieuws moeten we helaas constateren dat in de vacatures van preses, jeugdouderling en 2 wijkouderlingen geen mensen bereid zijn gevonden om deze plaatsen op te vullen. Gelukkig zijn Jan en Bep van Zanten bereid gevonden nog maximaal één jaar als ouderling echtpaar door te gaan. En Goos Bronkhorst heeft toegezegd nog minimaal één jaar als wijkouderling in zijn wijk door te willen gaan. Yvonne Bronkhorst zal hem, indien dat zo uitkomt, vergezellen tijdens huisbezoeken. Dit is vergelijkbaar met de regeling in wijk D. Dus al met al iets om dankbaar voor te zijn dat het werk in de wijken door kan gaan. Maar feitelijk blijven de vacatures bestaan.
Janet de Zeeuw neemt, als interim-voorzitter van de kerkenraad, voor één jaar een beperkt deel van de taken op zich, waardoor er wel een vast aanspreekpunt beschikbaar is. Dus ook hier blijft de vacature bestaan! Janet combineert deze taak met haar taak binnen de diaconie.
Omdat er ook niemand gevonden kon worden als jeugdouderling is er gezocht naar een tweede pastoraal jeugdmedewerker. Die taak gaat vervuld worden door Jannie den Braven. Zij gaat dus met Marjolijn Laurman samenwerken. En ook hier blijft de vacature bestaan!
Het is fijn om te zien dat er mensen zijn die hun termijn willen verlengen of er andere taken bijnemen omdat het ze een lief ding waard is dat onze kerk een bestuur heeft. Maar ideaal is het natuurlijk niet omdat, net als in het maatschappelijk leven, ook hier de druk te groot kan worden.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat juist de grote druk die op veel (jonge) mensen rust een reden kan zijn om geen ambt te aanvaarden. Mogelijk hebben we creativiteit nodig: hoe kunnen we het kerkenwerk zo vormgeven dat het minder inspanning kost en toch goed is, en zegen brengt? Hiervoor hebben we ieders ideeën nodig, want dit betreft de hele gemeente. Wij zien onszelf, blijkens het beleidsplan 2011, als een warme gemeenschap. Laten we hopen dat we dat ook in de toekomst blijven vinden met mensen die dit mooie werk willen doen. En laten we in ons gebed vooral vragen of God al ons werk binnen onze kerk wil zegenen. Want wij kunnen veel willen, maar als we Hem er niet bij betrekken, wordt het niets.
In de morgendienst van 19 juni zal, met uitzondering van Christel Lodder, de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en de aanstelling van de pastoraal medewerkers plaatsvinden door onze dominee Gerlinde van den Berg-de Haan en zullen we afscheid nemen van de vertrekkende ambtsdragers. De bevestiging van Christel zal op een later moment plaatsvinden.
Namens de kerkenraad: Wout Versteeg

Ziekenzalving

Ongeveer zes jaar geleden spraken we als gemeente over ziekenzalving, zoals beschreven in Jakobus 5. We hebben toen gezegd dat we “de mogelijkheid van ziekenzalving toevoegen aan wat we als gemeente al doen en voor elkaar betekenen, want het kan een heel mooi en waardevol ritueel zijn.” De afgelopen tijd is bij mij de gedachte ontstaan dat ik zelf graag ziekenzalving zou willen ontvangen. Zoals jullie weten heb ik de afgelopen jaren verschillende artsen en therapeuten bezocht vanwege mijn lichamelijke klachten en beperkingen. Op dit moment volg ik een revalidatietraject. Ik weet dat God werkt door de handen van artsen en therapeuten. Ik bid dat de behandeling resultaat mag hebben en ik weet dat er veel voor mij gebeden wordt. Toch heb ik naast dit alles de behoefte om concreter vorm te geven aan het heilzame, de heelheid die ik van God mag verwachten. ‘De lijn naar boven’ zichtbaar maken, zogezegd. En daar de nodige kracht, moed, maar ook overgave uit putten.
Ziekenzalving kan thuis plaatsvinden, maar omdat ik niet aan bed gebonden ben, heb ik voor de consistorie gekozen. Ik vind dat een mooie ruimte, ook voor een korte viering met een kleine groep mensen. Ds. Ophoff zal de ziekenzalving geven, omdat hij enige tijd betrokken was bij mijn proces van herstel en werkhervatting en ook bij onze gemeente. Johan is er uiteraard bij. Verder zal onze wijkouderling, Jan van Beuzekom, erbij zijn, en wellicht nog enkele andere betrokkenen. De ziekenzalving zal a.s. donderdag plaatsvinden. Het is goed dat jullie als gemeente hiervan op de hoogte zijn. En wellicht ben ik hierin dan ook ‘voorganger’: wie ook graag ziekenzalving zou willen ontvangen kan dat te allen tijde laten weten.
Hartelijke groet, ds. Gerlinde van den Berg-de Haan

Boekhouding diaconie en controle boekhouding van de kerk

Na het overlijden van Piet de Zeeuw hebben we ons beraden hoe zijn inzet voor de kerk voortgezet kan worden. Wij zijn dankbaar en blij dat we 2 jonge mensen bereid hebben gevonden die taken op zich te nemen. Corné Blokland gaat de boekhouding van de diaconie doen en Frederike van der Zande de controle van de boekhouding van de kerk. Wij wensen hen daarbij veel kracht en sterkte toe.
Namens de kerkrentmeesters, Marian van de Water

De Rommelschuur

Op zaterdag 28 mei is De Rommelschuur op Overheicop 1 geopend van 9.00 – 12.00 uur. Veel tweedehands huis- tuin- en keukenspullen. In de kledinghoek hangt veel leuke voorjaars- en zomerkleding. Alle boeken in de boekenschuur wachten op een lezer! Wij hebben de koffie klaar!
Commissie De Rommelschuur

Alle nieuwsberichten