Gemeentebrief 2020-45

Geplaatst op:

8 november Heilig Avondmaal

We vieren op 8 november met elkaar het H. Avondmaal. Op zo’n moment laat het zich extra voelen dat we niet als gemeente samen kunnen komen. Anderzijds zijn we op deze manier weer meer verbonden met de gemeenteleden die altijd zijn aangewezen op een elektronische verbinding. We lezen op de 8 november Ex. 16:1-3; 11-18 en uit het Evangelie naar Johannes 6:31-35, waar Jezus zegt dat Hij het levensbrood is. We vieren de vierde orde uit het boekje ‘Heilig Avondmaal’. Overigens maken we vanaf deze dienst gebruik van een lector/lectrix, net als voor de coronacrisis. Wilt u uzelf wel opgeven bij Bep van Zanten, ook of u wel of niet aan het H.A. deelneemt? We kiezen een wijze van vieren die de diaconie kort geleden zo zorgvuldig heeft vorm gegeven heeft.
Piet van Midden

Plannen

Er staan allerlei dingen op de rol. Ik kan hier wel een rijtje plannen opnoemen, maar het kan (en zal) elke week weer veranderen. Er zijn ideeën genoeg. Sommige besluiten / dringende adviezen van het kabinet werken heel vertragend, andere juist niet. Ik kan bijvoorbeeld niet achter elkaar mensen bezoeken. Dat wordt me sterk ontraden. Ik kom vanzelf een keer langs, maar als u daarop niet wilt wachten, bel of app me dan even. We kunnen klagen over wat allemaal niet kan doorgaan, er is ook veel wat wél aangepast doorgang vinden kan. En als u een helder plan hebt: ik kom graag langs.
Het wordt een bijzondere Kerst. Ik kan me er nog niet al te veel bij voorstellen: Kerst zonder de grote gloria’s, met een minimum aan familie en voor mensen die ook door dat minimum zakken, een grote stilte. Dat laatste kan natuurlijk niet waar zijn. Ideeën? Ze zijn van harte welkom.
Afgelopen dankstond hebben we op een andere manier dan gebruikelijk gevierd. We zoeken naar een vorm van gemeenschap en bemoediging in deze nogal barre tijden. Ik hoop dat dat is overgekomen, Maar als u suggesties hebt of wilt meedoen, we lezen/horen het graag. We kunnen ons best doen, maar hoe de Geest van God ons bereikt en aanraakt, kunnen we niet organiseren. Gezegende viering gewenst.
Piet van Midden

Het Heilig Avondmaal

Het H.A. van 8 november willen we graag op dezelfde wijze vormgeven als in september. Deze keer met een maximum van 30 gemeenteleden.
Geeft u zich weer op bij Bep van Zanten en laat u dan ook direct uw wens voor wijn of druivensap noteren?

Collecte bij het H.A. bestemd voor De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
• een christelijke leefgemeenschap
• individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders
• een beperkt dagprogramma, rust en ruimte
• advies m.b.t. nazorg
• informatie en advies aan de plaatselijke gemeente
Grondslag en doel
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt.
De Herberg wil de gemeente dienen door tijdelijk de pastorale zorg voor een gemeentelid, die als gast in de Herberg verblijft, over te nemen. Omgekeerd heeft de Herberg de gemeente nodig zodat de gast na het verblijf in de Herberg goede nazorg ontvangt.
Voor wie?
Iedereen die beschutting zoekt in de storm van het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties.
Aanbod:
• Herstelprogramma
• Individuele retraite
• Kom-op-adem
Wij zien naar u uit en bevelen deze collecte van harte bij u aan.
De diaconie

Corona advies

Afgelopen donderdagavond heeft de kerkenraad niet vergaderd vanwege het advies van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven. De vergadering is verzet naar donderdagavond 19 november, daarmee sluiten wij aan bij het advies van de regering om 2 weken zo min mogelijk contacten te hebben.
Wij vragen daarom aan alle belanghebbende, terughoudend gebruik te maken van De Lichtkring met niet te veel mensen en met gebruik van mondkapjes. De kerkdiensten gaan wel door zoals we de laatste tijd gewend zijn met 30 personen. Ook de avondmaalsviering van komende zondag zal in dezelfde vorm als de vorige keer doorgaan.

Historie

Vorige keer werd u gewezen op de beide links naar de historie van de Gereformeerde kerk in Schoonrewoerd. Voor mensen die niet de beschikking hebben over een computer of liever lezen vanaf papier heeft Floor Brouwer een leesbare en afdrukbare versie gemaakt. Hij kan en wil het eventueel ook wel uitgeprint aanleveren. Een mailtje of telefoontje naar Floor volstaat.

Vaste Vrijwillige Bijdrage 2020

Nu we richting het einde van het jaar gaan, ben ik bezig met de afronding van de VVB actie over het jaar 2020. Tot nu toe is ruim 80 % van het toegezegde bedrag overgemaakt. Door de Corona zijn er gemeenteleden die ervoor gekozen hebben geen toezeggingsbrief bij hun thuis op te laten halen maar wel mondeling toegezegd hebben een bijdrage te betalen. Doordat er minder toezeggingsbrieven zijn ingevuld, is het lastig mensen persoonlijk een herinnering te sturen. Wilt u misschien voor uzelf nagaan of u uw bijdrage aan de VVB actie voor dit jaar heeft overgemaakt? Alvast vriendelijk bedankt voor de moeite!
Misschien heeft de Coronacrisis voor u financiële gevolgen waardoor het niet mogelijk is uw toezegging over te maken. Dit is dan uiteraard geen probleem. Wel zou het fijn zijn als u me hiervan op de hoogte wilt brengen zodat het totale bedrag van de VVB actie bijgesteld kan worden.
Dit kan per mail aan fin-administrateur@gkschoonrewoerd.nl.
Gerieke Middelkoop

Juiste banknummer voor giften

De periode rond dankdag is traditiegetrouw een mooi moment om een gift te doen voor de kerk of ander goed doel. Op de liturgie voor de dankstond van afgelopen woensdag is echter per abuis het banknummer van de Jeugdcentrale afgedrukt. Het banknummer voor het overmaken van uw gift of bijdrage aan collectes is:
Voor de Kerk: NL37 RABO 0358 4011 00 t.n.v. Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd
Voor de Diaconie/KIAW/Zending: NL61 RABO 0358 4022 20 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk, Schoonrewoerd en daarbij s.v.p. vermelden voor: Diaconie, KIAW of Zending.

Terug naar overzicht