Gemeentebrief 2020-28

Geplaatst op:

Omzien naar elkaar

Zo gaandeweg komt het bezoekwerk weer op gang. Als u het op prijs stelt om bezoek te ontvangen dan nodigen wij u uit om dat aan ons kenbaar te maken. Bel of mail uw ouderling, diaken, pastoraal medewerker of mij. Onze telefoonnummers en emailadressen kunt u vinden op blz. 3 en 4 van het jaarboekje. We zien uit naar de ontmoeting met elkaar, op gepaste afstand. Aan de andere kant zullen er gemeenteleden zijn die nog voorzichtig zijn wat betreft fysieke ontmoeting, heel begrijpelijk, maar we kunnen elkaar telefonisch of via een kaartje blijven ontmoeten!
Ter bemoediging voor ons allen; woorden van Manuel en Elvire Bus:

Gods liefde
is geen kwestie
van moeten,
maar van ont-moeten.
Niet van prestatie,
maar van relatie.
Niet van doen,
maar van zijn.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Collectes

Vanaf zondag 12 juli zullen we in de kerk ook weer de collectes houden. Uw gift kunt u in de collectezakken bij de uitgang doen. Ook hier zullen we zoveel mogelijk rekening houden met uw veiligheid dus de 1,5m afstand. We beseffen heel goed dat nog niet iedereen de diensten alweer kan bijwonen. Aan alle gemeenteleden, die in de komende tijd nog niet aanwezig kunnen zijn vragen wij om uw giften voor kerk, onderhoudsfonds, diaconie en andere goede doelen te blijven overmaken naar de inmiddels bij u bekende rekeningnummers.
In het jaarboekje kunt u deze ook altijd nog terugvinden. Wilt u liever uw collectebijdragen opsparen voor een later moment waarop we weer allemaal de kerkdienst kunnen bijwonen, dan is dat natuurlijk ook een prima mogelijkheid. Wij hopen zoveel mogelijk mensen weer in de komende diensten te mogen ontmoeten.
De diakenen en kerkrentmeesters.

Terugblik zondag 5 juli

Zondag 5 juli was echt een FEEST! We waren met 55 personen in de kerk, allemaal op veilige afstand. Er waren 10 kinderen en wat deden jullie goed mee! Bij de kinderliederen mochten de kinderen zingen en toen de beamer even haperde, werd er door jullie gewoon zonder begeleiding een prachtig lied ingezet. Na de dienst hebben we in de tuin koffie gedronken. Het miezerde wel een beetje, maar dat weerhield veel mensen er niet van te blijven en na te praten. Heerlijk!!!
De komende zondagen houden we dat koffiedrinken in de tuin vast. En we hopen ook dat u/jullie blijven komen naar de diensten. Opgeven is nog steeds noodzakelijk, even bellen of mailen naar Bep van Zanten. Wij zorgen ervoor dat alles in de kerk goed geregeld wordt.
Behoort u tot de risicogroep of hebt u klachten dan blijft voorzichtigheid echt heel belangrijk. We hopen dat u dan meeluistert via kerkomroep.nl. Steek er ook een kaars bij aan, net als wij in de kerk doen en voel u verbonden. BLIJF KOMEN, blijf luisteren. Zo zijn we samen gemeente van Christus: in de ontmoeting met Hem in Zijn huis en door de ontmoeting met elkaar.

Gespreksgroep ‘Rondom 30’

Op maandag 13 juli a.s. komen we als gespreksgroep ‘rondom 30’ bij elkaar om het seizoen af te sluiten. Het was en is een bijzonder seizoen en daarom zal de afsluiting vooral in het teken staan van de verhalen van een ieder en het elkaar ontmoeten. We beginnen om 20.00 uur in de Lichtkring. Van harte uitgenodigd!
Sebastiaan Ippel en Jannie van den Berg

Voorlopig laatste orde van dienst op de Gemeentebrief

In de afgelopen weken is de liturgie van de kerkdiensten steeds afgedrukt op de Gemeentebrief. Met ingang van volgende week wordt dit niet meer gedaan.
Dankzij de versoepeling van de maatregelen kunnen we weer met een groter aantal mensen in de kerk. Zoals we gewend waren zijn de liederen en schriftlezingen nu weer op het liedbord te lezen.

Orde van dienst zondag 12 juli

Voorganger: Ds. B.H. Steenwijk
Organist: Eduard Bos

Vooraf: orgelspel
Welkom namens de kerkenraad
Openingslied 100 ‘Juicht Gode toe, bazuint en zing’
Stil gebed, Votum en groet
Antwoordlied Klein Gloria
Gebed om ontferming en regel der dankbaarheid
Lied 81: 4
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.
DIENST VAN HET WOORD
Schriftlezingen Ezechiël 34:1-12; 15 en 16 en Lukas 15:1 – 10
Zingen lied 23b: 1, 2 en 5
Uitleg en verkondiging
Zingen lied 654: 4,5 en 6
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Slotlied 423: 1 en 2
ZEGEN beantwoord met lied 423: 3
Collecten bij de uitgang
Orgelspel

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht