Gemeentebrief 2020-26

Geplaatst op:

EXTRA COLLECTE Sprinkhanenplaag

In Oost-Afrika is op dit ogenblik een sprinkhanenplaag gaande van ongekende omvang. Er wordt door diverse organisaties hard gewerkt om deze verwoestende plaag in te dammen. Helemaal stoppen zal ondanks het vele werk niet lukken. Het gevolg is dat in grote delen van Oost-Afrika vele boeren vrijwel niets van hun oogst zullen overhouden. Voor veel mensen dreigt dan ook een enorme hongersnood te ontstaan. Via Dorcas willen we de boeren daar te hulp komen in het overleven van deze periode en het herstel van hun bedrijfjes. Zo kan er in de komende tijd weer uitzicht ontstaat op een nieuwe oogst en daarmee op nieuwe kansen om met hun gezinnen te overleven.
We houden hiervoor op 28 juni en 5 juli een extra collecte. In deze coronatijd kunt u uw gift voor deze extra collecte overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. Sprinkhanenplaag.
Van harte aanbevolen, de diaconie.

Omzien naar elkaar

Mijn vakantie zit er weer op. Het was fijn om thuis te zijn en niets te ‘moeten’. Ik ga dan ook weer met frisse moed aan de slag. Ik heb al weer mensen gebeld, maar als u of jullie nu denken; ‘ik zou wel een gesprek met Jannie willen hebben’, schroom dan niet en bel (0183-609225) of mail (kerkwerker@gkschoonrewoerd.nl) me! U kunt ook terecht bij één van de leden van de verschillende wijkteams; hun telefoonnummers kunt u vinden in het jaarboekje.
Het was fijn dat er weer nieuwe ambtsdragers bevestigd mochten worden. Helaas moesten we ook afscheid nemen van ambtsdragers die zoveel voor de kerk gedaan hebben. Ik hoop dat u en jullie aan hen gedacht hebben door ze een kaartje te sturen nu we ze niet persoonlijk konden bemoedigen en bedanken.
Ondanks de versoepelingen die afgekondigd zijn en per 1 juli aanstaande ingaan zijn er nog genoeg ouderen, maar ook jongere mensen die nog heel voorzichtig hier mee om willen gaan. Het omzien naar elkaar blijft, zeker nu de zomervakantie aanstaande is. Blijf aan elkaar denken, stuur eens een kaartje, bel iemand op of maak een praatje op afstand. Het wordt enorm gewaardeerd. Ter bemoediging voor ons allen, woorden uit opwekking 123:

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Namens de wijkteams, Jannie van den Berg.

Van het Coronateam

Zoals al eerder vermeld hebben we onze kerk zo ingericht, dat we op een veilige manier met max. 30 mensen een kerkdienst kunnen bijwonen. U bent van harte welkom! Ook voor aankomende zondag 28 juni, zijn er nog plaatsen beschikbaar. Wilt u komen meld u zich dan wel even aan bij Bep van Zanten. U krijgt altijd een berichtje terug of er plaats is.
Op de eerste zondag van de maand, 5 juli, is er weer kindernevendienst. We hopen dan ouders met kinderen te ontmoeten. Ook verwachten wij nog plaats te hebben voor andere gemeenteleden. Wel graag aanmelden ! Dat is nog steeds een voorschrift. Het zou fijn zijn als alle beschikbare plaatsen bezet worden.
Namens het coronateam, Bep van Zanten, Hans Lemcke, Dick Stoffelen en Christel Lodder.

De Gemeentebrief in de vakantie

De gemeentebrief tijdens de zomervakantie wordt van te voren opgemaakt. Wilt u daarom alle kopij voor de periode van 19 juli t/m 30 augustus uiterlijk vóór 14 juli (maar liefst eerder!!!) inleveren? Zijn er i.v.m. vakantie wisselingen? Kinderliederen? Verjaardagen? Ook kan het zijn dat vanwege de versoepelingen van de Coronamaatregelen weer oppas en/of kindernevendienst is. Zomaar wat hints…. ik wil het allemaal graag op tijd weten.
Relie Hermans.

Nieuw jaarboekje 2020-2021

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we graag weer een nieuw, actueel jaarboekje samenstellen van onze kerk. Zou u de wijzigingen voor het jaarboekje 2020-2021 aan mij door willen geven? Het is ook prettig als u even laat weten dat de tekst van uw commissie niet veranderd hoeft te worden. Graag de wijzigingen doorgeven vóór 7 augustus aan Bé de Jong.

Orde van dienst zondag 28 juni

Voorganger: Ds. G.M. Landman
Organist: Adri van Beuzekom

Orgelspel - Woord van welkom - Stilte
Intochtslied ‘Hoe lieflijk, hoe goed’ Ps. 84 : 1,3,4 (staande)
Stil gebed - ‘Onze hulp’ en Groet
Verootmoedigingsgebed Dienstboek 772, nr. 25
Barmhartige God,
Gij die omziet naar uw volk
en zoekt wat verloren is geraakt,
Gij die bevrijdt
wie in duisternis gevangen zit,
wij komen tot U.
Zie ons aan zoals wij zijn:
vol van onszelf,
met de last van het verleden
op onze schouders:
... gebedsstilte ...
Vergeef ons, Heer,
maak ons tot uw mensen,
vol van genade.
Open ons naar U
en naar elkaar,
naar uw toekomst.
Amen.

Vervolg Psalm 86 : 6
Gebed van de zondag Dienstboek 422 midden
Eeuwige onze God,
die alle mensen wilt laten wonen in uw licht,
in uw vrede,
schenk ons uw Woord,
opdat wij niet in het duister verdwalen,
en laat Jezus, uw Zoon,
ons de liefde leren voor uw koninkrijk,
die ons doet leven
op de plaats waar wij gesteld zijn,
dit uur en tot in eeuwigheid.
Amen.

Profetenlezing Jeremia 29 : 1, 4-14
Zingen ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ Lied 845 (melodie Psalm 86)
Evangelielezing Matteüs 10 : 34-42
Zingen ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’ Lied 941
Uitleg en prediking
Meditatieve orgelmuziek
Zingen ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ Lied 834
Geloofsbelijdenis uit Iona
voorganger: Met de hele kerk
allen: belijden wij dat wij geschapen zijn naar Gods beeld, als vrienden van Christus, in de kracht van de Geest.
voorganger: Met mensen van overal
allen: belijden wij dat Gods goedheid in het hart van de mensheid dieper geplant is dan al wat verkeerd is.
voorganger: Met de hele schepping
allen: vieren wij het wonder van het leven, waarin zich ontvouwt wat God bedoelt - altijd werkzaam in ons en de wereld om ons heen.

Zingen ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ Lied 905 : 1,4
Dankzegging
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied ‘God, schenk ons de kracht’ Lied 418
Zegen en amen Lied 431c
Orgelspel

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij "Vind uw kerk" Schoonrewoerd in, toets Enter en kies dan voor Schoonrewoerd, GK. Klik tenslotte op "luisteren" bij de dienst die u wilt horen.

Terug naar overzicht