Gemeentebrief 2017-24

Geplaatst op:

Actie Honger in Afrika / giro 555

Door de weinige regenval, de aanhoudende droogte, armoede en andere factoren dreigt hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in de Hoorn van Afrika. De samenwerkende hulporganisaties, waar ook Kerk in Actie deel van uitmaakt zijn daarom een nationale actie gestart voor de slachtoffers van deze hongersnood in o.a. Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden. Maar daarvoor is ook ONZE bijdrage van groot belang. Mede dankzij de collecte van de Taizé-dienst van zondagavond 28 mei, die wij voor de actie mochten ontvangen + een mooie gift van de zending is de thermometer inmiddels flink gestegen. We zijn natuurlijk ontzettend blij en dankbaar met het tot nu toe behaalde resultaat maar met de 'Veiling van Beloften' hopen we dit bedrag met elkaar nog flink te kunnen verhogen. Er kan tot eind juni geboden worden op de verschillende leuke aanbiedingen. Doe jij ook een bod?!?! Wij rekenen op jullie steun!!
Kerk In Actie-Werkgroep en Diaconie.

Maria en Martha !

We kennen ze allemaal en we hebben ze beiden hard nodig in onze kerkelijke gemeenschap om de Blijde Boodschap door te geven; de trouwe kerkganger en de harde werker ! Een probleem, dat wij echter delen met andere kerken is het werven van ambtsdragers. Eigenlijk mogen we ons gezegend weten met een heel grote groep vrijwilligers voor allerlei uiteenlopende zaken. Kijk ons jaarboekje er maar op na en er zijn nog velen, die er niet in staan maar in stilte veel goed werk doen op de kerkelijke akker. Alleen het vervullen van vacatures in de kerkenraad gaat al jaren steeds moeilijker. Hoe krijgen we ieder nieuw seizoen de open plekken in de kerkenraad weer gevuld? Een mogelijke oplossing hiervoor is mínder vergaderen, maar méér elkaar ontmoeten, waardoor onderlinge betrokkenheid en het in stand houden en uitbouwen van onze opdracht wordt bevorderd. Daarom willen we dit jaar de structuur van onze vergaderingen veranderen, om die vergaderdruk te verminderen, zonder dat dat ten koste gaat van de besluitvorming. De kerkenraad vergadert dan in het komende jaar de ene maand voltallig en de andere maand apart als geleding: diaconie, ouderlingen en kerkrentmeesters. Dankzij die aparte deel-samenkomsten komt er meer tijd vrij om zich bezig te houden met de inhoudelijke kant van het ambt. Het moderamen blijft voor de vele zaken, die onder onze aandacht komen maandelijks vergaderen en krijgt een grotere bevoegdheid om besluiten te nemen. Er wordt dan voortaan wel van iedere moderamenvergadering een verslag gemaakt, dat naar alle kerkenraadsleden zal worden gestuurd. De daar genomen besluiten dienen achteraf wel in de voltallige vergadering geaccordeerd te worden, net als overwegingen en besluiten in de vergaderingen van de geledingen, die voor de hele kerkenraad van belang zijn. Als het plan gaat werken zoals wij verwachten, vermindert dit de vergaderdruk en kunnen de leden van de kerkenraad zich meer richten op de kern van hun taak.
Scriba Arend Niebeek

Afscheid en bevestiging

In de morgendienst van 18 juni zullen als ambtsdragers bevestigd worden: Floor van Helten (diaken) en Freek de Jong (voorzitter CvK). Als pastoraal medewerker zal Aartje de Bruin aangesteld worden. De volgende ambtsdragers zullen afscheid nemen: Bep en Jan van Zanten (wijkouderling), Goos Bronkhorst (wijkouderling), René Buijserd (diaken) en Arie Brouwer(ouderling-kerkrentmeester)
Namens de kerkenraad Arend Niebeek

Jeugddienst!!

Thema: Save the date! Let op! A.s. zondagavond 25 juni houden we een jeugddienst. Het wordt een avond voor jong en oud. We gaan met elkaar speed daten.. dit houdt in dat je slechts 5 min. met een ander in gesprek gaat a.d.h.v. gespreksonderwerpen. Daarna wissel je van plek en ontmoet je een nieuwe gesprekspartner. We hopen dat jij/u ook komt!!
Namens het jeugdwerk:
Tineke, Jannie en Marjolijn

Terug naar overzicht