Kerkdienst gemist:

Gemeentebrief 2020-12

Mededelingen van de kerkenraad

Vorige week donderdag werden wij allen overvallen door de stroom van berichten over de gevolgen en de bestrijding van het Coronavirus. Wij zagen als kerkenraad voor de eerstvolgende zondag geen mogelijkheden voor een alternatief van onze samenkomsten. En daarom heeft er dus voor het eerst (naar ik denk) in ons bestaan als Gereformeerde Kerk Schoonrewoerd helaas geen dienst plaatsgevonden. Nu hebben we afgelopen woensdag met elkaar overlegd over de nieuw ontstane situatie en we hebben er voor gekozen de zondagse eredienst in onze kerk met ingang van aanstaande zondag weer voort te zetten. Alleen zal dat als gevolg van de maatregelen van onze overheid een besloten bijeenkomst zijn, die wel door ons allen te volgen is via Kerkomroep. Weet u niet hoe de kerkomroep werkt? Bel dan Christel Lodder. Aanwezig zullen zijn alleen de predikant, de ouderling van dienst, een diaken, de organist en de koster. Verder wordt geprobeerd een klein zang-groepje te vormen, zodat de gemeentezang wat meer volume krijgt. Er zal ook worden geprobeerd om de liturgie via de kanalen van de Gemeentebrief door te sturen. Onze intentie is om de eigen diensten zo goed mogelijk door te laten gaan. In de gebeden kunnen de persoonlijke noden en behoeften van onze gemeenteleden tot hun recht komen. Een voorstel om beurtelings meer gemeenteleden in de dienst aanwezig te laten zijn stuit af op praktische en principiële argumenten. Daarom moeten we het kleinschalig houden. Laten we creatief met alle praktische problemen omgaan. U hebt vast wel een busje om collectegeld of -munten in te doen tijdens het thuis luisteren en de inhoud t.z.t. weer in de collectezakken te doen of over te maken. Onze jongerenwerkers zijn al creatief bezig om te proberen de onderlinge contacten te blijven bewaren en vormen te vinden geloof en ontmoeting zo een nieuwe vorm te geven. Wat door ons besproken is betreffende de pastorale contacten vindt u in het stukje van Jannie van den Berg op deze gemeentebrief. In deze verwarrende tijden met veel behoefte aan informatie en informatie delen met elkaar kan onze website ook van groot belang zijn. Door hier ook regelmatig naar te kijken blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.
Namens de kerkenraad: scriba Arend Niebeek.

Wijkavond C

De wijkavond van wijk C gaat in verband met de huidige omstandigheden niet door.

Bezoekwerk tijdens de periode van Coronavirus

Binnen onze gemeente wordt er veel bezoekwerk verricht door de wijkouderlingen, de pastoraal medewerkers, de diakenen, de kerkelijk werker en vele anderen. Vanwege het Coronavirus wordt ons, van overheidswege, gevraagd daar de komende tijd zeer terughoudend in te zijn vanwege het besmettingsgevaar. Noodgedwongen zullen we het bezoekwerk dus beperken tot een minimum, maar dat betekent niet dat we geen contact met elkaar mogen hebben. Het is juist in deze tijd heel belangrijk om extra naar elkaar om te zien, even een stem te horen, een berichtje te sturen of te ontvangen. Wij zullen proberen regelmatig contact met u en jullie te hebben, maar schroom niet om ook contact met ons op te nemen voor een gesprek. Al onze telefoonnummers en emailadressen kunt u vinden op pagina 3 en 4 van het jaarboekje. We wensen elkaar veel sterkte en kracht toe in deze bijzonder moeilijke periode.
Namens de wijkteams, Jannie van den Berg

Collecte Veertigdagentijd zondag 29 maart Kerk in Actie

Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.
Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid bent en de taal niet spreekt, kan dat tegenvallen. Joyce volgde eerst nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar eigen kapsalon, waar zij nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak. Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf tot een succes te maken.
Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Paasgroetenactie

De paasgroeten actie komt door de Coronaperikelen een beetje in het gedrang. We willen natuurlijk niet dat de gedetineerden door de corona zorgen verstoken blijven van onze opbeurende groet. Om u toch in de gelegenheid te stellen uw paasgroeten te sturen, kunt u deze bij Floris de Zeeuw en Floor van Helten aan huis kopen. Mocht ophalen een probleem zijn belt u dan naar de diakenen, wij lossen dit op.
Wij bieden u de kaarten aan voor €1,- per stuk. Graag met gepast geld of collectemunten betalen! Schroomt u niet een kaart extra te kopen, wij hebben wegens de grote vraag vorig jaar ruim voldoende ingekocht.
U schrijft uw persoonlijke groet aan de gedetineerde op de kaart maar zonder uw naam of adres. Uitsluitend uw voornaam is toegestaan, uit veiligheidsoverwegingen mag er niets naar u persoonlijk zijn te herleiden. U kunt uw kaarten tot zondag 19 april inleveren bij uw diakenen. Indien gewenst komen wij de kaarten bij u ophalen. Wij zorgen dat uw paasgroeten worden opgestuurd naar het verzameladres van de PKN.
Anders dan vorige jaren worden de paasgroetenkaarten in 2020 opgestuurd in een verzamelenvelop naar één centraal punt, het dienstencentrum van de Protestantse Kerk. De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als het buitenland. De verzending naar de penitentiaire inrichtingen komt voor rekening van de Protestantse Kerk.
De kaarten werden onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen. In 2020 is het thema ‘Sta op’. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!
Waar plakt u een postzegel op? Alleen op de dubbele Nederlandse kaart die de gedetineerde zelf aan iemand kan sturen.
Van harte bij u aanbevolen, de diakenen.

Senioren

In de laatste gemeentebrief stond een enthousiaste uitnodiging voor de senioren middag van a.s. donderdag 26 maart.
Echter…..het Coronavirus waart rond!! Daarom hebben we als Senioren commissie het besluit moeten nemen, in navolging van de maatregelen aangekondigd door onze overheid, om onze quiz middag NIET door te laten gaan. Of van uitstel ook afstel komt, dat gaan we nog bekijken. Een beetje geheugen test is natuurlijk nooit verkeerd!! We blijven nu bij elkaar UIT de buurt, maar in onze gedachten leven we met elkaar mee en doen ons best onze gezondheid op peil te houden.
De Senioren Cie.

Retour-envelop VVB

Retourneren Antwoordformulier Vrijwillige Bijdrage 2020. Voorgaande jaren was het de gewoonte dat een lid van het College van Kerkrentmeesters de retourenvelop bij u thuis aan de deur kwam ophalen voor uw (vaste) vrijwillige bijdrage. Om vanwege corona het aantal contactbezoeken zo klein mogelijk te maken, verzoeken wij u dit jaar om uw retourenvelop zelf op een van de volgende adressen in de brievenbus af te geven, bij Freek de Jong of bij Wout Versteeg. U kunt uw ingevulde antwoordformulier ook inscannen en mailen naar:
fin-administrateur@gkschoonrewoerd.nl. Wanneer vóór 29 maart nog geen antwoordformulier van u is ontvangen, dan hopen wij na 5 april alsnog bij u aan de deur te kunnen komen om uw antwoordformulier in ontvangst te mogen nemen. Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking!
Namens het college van Kerkrentmeesters, Bé de Jong

Orde van dienst:

Welkom door de ouderling van dienst
Psalm 122: 1 en 3
Stil gebed / Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 939: 1
Woorden om uit en naar te leven
Lied 939: 3
Gebed om de opening van het Woord
Eerste Schriftlezing: Zacharia 8, 19-23
Lied 568a (2x)
Tweede Schriftlezing: Johannes 6, 1-15
Lied 383: 1, 2 en 3
Lied 447: 3
Uitleg en Verkondiging
Lied 653: 1 en 2
Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
Inzameling van de gaven???
Slotlied Lied 556: 3 en 4
Uitzending en zegenbede met gesproken Amen.

Deze dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Vul bij &quot

Alle nieuwsberichten